འགྲེལ་བཤད།

སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལུ་ མགོ་མིང་དང་འགྲེལ་བཤད་ཅིག་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབདཝ་ད་ དེ་ཚུ་ འཛུལ་སྤྱོད་ལག་ཆས་ཚུ་དང་ ཐབས་གཞན་ངོ་རྟགས་ཚུ་སྦེ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open the context menu for the object - choose Description.


མགོ་ཡིག

མགོ་མིང་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། མིང་ཐུང་ཀུ་འདི་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་རྩ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ ཐབས་གཞན་ངོ་རྟགས་སྦེ་མཐོང་ཚུགས། འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ལག་ཆས་ཚུ་གིས་ ཚིག་ཡིག་འདི་ལྷག་ཚུགས།

འགྲེལ་བཤད།

འགྲེལ་བཤད་འབད་བའི་ཚིག་ཡིག་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། འགྲེལ་བཤད་ཚིག་ཡིག་རིངམ་འདི་ གསལ་གཞིའི་ལྷག་བྱེད་མཉེན་ཆས་དང་ཅིག་ཁར་ ལག་ལེན་པ་དེ་ཚུ་ལུ་ གོ་དཀའ་བའི་དངོས་པོ་ཡང་ན་དངོས་པོ་ཚུ་གི་སྡེ་ཚན་ཅིག་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། འགྲེལ་བཤད་འདི་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ཚུགས་པའི་ལག་ཆས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་གཞན་ངོ་རྟགས་ཅིག་མཐོང་ཚུགས།

Please support us!