གྲལ་ཐིག་ ༡.༥།

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་འདི་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ཕྱེད་དང་གཉིས་ལུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open context menu - choose Line Spacing - 1.5 Lines.


ངོས་དཔར་

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས:༡.༥

Please support us!