སྦུག་འབྲེག་

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་ལས་བརྒྱུད་དེ་ གྲལ་ཐིག་འདི་འབྲི་ནི་དང་ ཡང་ན་ འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་གྲལ་ཐིག་འབྲིཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Open context menu - choose Style - Strikethrough.


Please support us!