ཡིག་གཟུགས།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Character (drawing functions).

Open context menu - choose Character.


Please support us!