མགོ་ཡིག

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ མགོ་ཡིག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མཐའ་མཚམས་དང་ཡང་ན་ རྒྱབ་གཞི་བཀང་ནི་ཚུ་ཡང་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་བཏུབ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Page Style - Header tab.

Choose View - Styles - open context menu of a page style entry and choose Modify/New - Header tab.


ཁྱོད་ཀྱིས་མགོ་ཡིག་འདི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ས་སྟོང་ནང་ལུ་ རྒྱ་འཕར་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གཞི་ཁྲམ་འདི་མགོ་ཡིག་ནང་ལུ་བཙུགས།

མགོ་ཡིག

མགོ་ཡིག་གི་རྒྱུ་དངོས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

མགོ་ཡིག་འདི་ཨོན།

Adds a header to the current page style.

གཡས་/གཡོན་གྱི་ནང་དོན་གཅིག་པ།

Even and odd pages share the same content.

Same content on first page

First and even/odd pages share the same content.

གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གཡོན་གྱི་མཐའམ་དང་ མགོ་ཡིག་གི་གཡོན་གྱི་མཐའམ་གྱི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

གཡས་ཀྱི་ས་སྟོང་།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གཡས་ཀཡི་མཐའམ་དང་ མགོ་ཡིག་གི་གཡས་ཀྱི་མཐའམ་ཚུ་གི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མགོ་ཡིག་གི་མཇུག་གི་མཐའམ་དང་ ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་གི་མགོའི་མཐའམ་གྱི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ནུས་ཅན་གྱི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།

གིས་ བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ སྒྲིག་སྟངས་འདི་ཟུར་བཞག་འབད་ནི་དང་ མགོ་ཡིག་འདི་ མགོ་ཡིག་དང་ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་གི་བར་ནའི་ མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་གཏངམ་བཅུགསཔ་ཨིན།

མཐོ་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ མགོ་ཡིག་དོན་ལུ་དགོ་ནི་ཨིན་པའི་ མཐོ་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

རག་བཞིན་ཚུད་སྒྲིག་མཐོ་ཚད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་ ནང་དོན་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མགོ་ཡིག་གི་མཐོ་ཚད་འདི་རང་བཞིན་གྱིས་ བདེ་སྒྲིག་བཟོཝ་ཨིན།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

མངམ།

མགོ་ཡིག་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་དང་རྒྱབ་གཞི་ཚོས་གཞི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་གཞི་དཔེ་རིས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!