ཤོག་ལེབ།

རྐྱང་པ་དང་སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ལུ་ ཤོག་ལེབ་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུགསཔ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཨང་བཏགས་ནི་དང་ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་ངེས་འཛིན་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...


Page format tab page

ཤོག་ལེབ་གུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་མངའ་ཁོངས་མང་མཐའ་སེལ་འཐུ་འབད་དོ།

ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག

སྔོན་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཚད་ཚུ་གི་ཐོ་ཡིག་ལས་སེལ་འཐུ་འབད་ ཡང་ན་ སྲོལ་སྒྲིག་ཤོག་ལེབ་རྩ་་སྒྲིག་འདི་ངེས་འཛིན་འབད།

རྩ་སྒྲིག

སྔོན་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚད་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ མཐོ་ཚད་ དང་ རྒྱ་ཚད་ སྒྲོམ་ནང་གི་ ཤོག་ལེབ་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཁྱོན་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ སྲོལ་སྒྲིག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད།

རྒྱ་ཚད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་གི་རྒྱ་ཚད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱ་ཚད་འདི་ནཱ་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཐོ་ཚད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་གི་མཐོ་ཚད་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། སྲོལ་སྒྲིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མཐོ་ཚད་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

Orientation

Select paper orientation for display and print.

ཡར་ཕྲང་།

ཀེར་ཕྲང་གི་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་དང་བཅས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཀེ་ཀེ།

ཐད་སྙོམས་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་དང་བཅས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་དང་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་བཀོད་རྒྱ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཚིག་ཡིག་བཀོད་རྒྱ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། The "right-to-left (vertical)"མགོ་ཡིག་དང་མཇུག་ཡིག་མ་ཡིན་པ་གཞན་ ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་བཀོད་རྒྱ་དེ་གིས་ དབྱེ་རིམ་ ༩༠་ གིས་ གཡས་ལུ་སྦེ་ སྒྲིག་བཀོད་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཆ་མཉམ་བསྒྱིརཝ་ཨིན།

note

Text direction only appears if Asian or Complex text layout is set in - Language Setting - Languages.


ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཤོག་སྣོད།

ཁྱོད་རའི་དཔར་འཕྲུལ་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་འབྱུང་ཁུངས་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་རང་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ཤོག་སྣོད་སོ་སོ་དེ་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་སོ་སོ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་བཏུབ་ཨིན། དཔེར་ན་ ཤོག་སྣོད་སོ་སོ་ཚུ་ ཤོག་ལེབ་དང་པའི་བཟོ་རྣམ་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ནི་དང་ ཤོག་སྣོད་འདི་ ཁྱོད་རའི་ཚོང་ལྡེའི་ཡིག་གུའི་མགོ་གི་ཤོག་ལེབ་དང་བཅས་ མངོན་གསལ་འབད།

ས་སྟོང་ཚུ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཐའམ་ཚུ་དང་ ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་གི་བར་ན་བར་སྟོང་བཞག་ནི་གི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

Left

Enter the amount of space to leave between the left edge of the page and the document text.

Right

Enter the amount of space to leave between the right edge of the page and the document text.

མགོ།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཡར་གྱི་མཐའམ་དང་ ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་གི་བར་ན་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཇུག།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་འོག་གི་མཐའམ་དང་ ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་གི་བར་ན་ བཞག་ནི་ཨིན་པའི་མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

Layout settings

Please support us!