འགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

དོན་མཚམས་དོན་ལུ་ འགོ་མཚམས་དང་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

note

To change the measurement units used in this dialog, choose - LibreOffice Writer - General , and then select a new measurement unit in the Settings area.


བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Paragraph - Indents & Spacing tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Indents & Spacing tab.


འགོ་མཚམས།

གཡས་དང་གཡོན་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་བར་ན་ས་སྟོང་བཞག་ནི་དང་ དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བར་སྟོང་གི་ཚད་མང་ཉུང་འདི་དམིགས་བསལ་བཀོད།

ཚིག་ཡིག་གི་ཧེ་མ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལས་དོན་མཚམས་འདི་འགོ་མཚམས་བཅད་ནི་དོན་ལུ་ མང་ཉུང་ཚད་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་འདི་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ས་སྟོང་ནང་ལུ་རྒྱ་ཡཕར་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མེད་ཆའི་ཨང་གྲངས་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད། གཡས་དང་གཡོན་གྱི་སྐད་ཡིག་ཚུ་ནང་ དོན་མཚམས་གཡོན་གྱི་མཐའམ་འདི་ ཤོག་ལེབ་གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་དང་ཅིག་ཁར་ རེ་བ་ལྟར་དུ་སོང་ཡོད།

ཚིག་ཡིག་གི་ཤུལ་ལས།

ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་འདི་འགོ་མཚམས་བཅད་ནི་ལུ་ བར་སྟོང་གི་ཚད་མང་ཉུང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ དོན་མཚམས་འདི་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ནང་ལུ་རྒྱ་འཕར་གཏང་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ མེད་ཆའི་ཨང་གྲངས་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། སྐད་ཡིག་གཡས་ལས་གཡོན་ཚུ་ནང་ དོན་མཚམས་ཀྱི་མཐའམ་གཡས་འདི་ རེ་བ་ལྟར་དུ་ ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་གཡས་ལུ་འགོ་མཚམས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། གཡས་ལས་གཡོན་གྱི་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་ དོན་མཚམས་གཡོན་གྱི་མཐའམ་འདི་ ཤོག་ལེབ་གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་དང་བཅས་འགོ་མཚམས་བཅད་དེ་ཡོད།

གྲལ་ཐིག་དང་པ།

Indents the first line of a paragraph by the amount that you enter. To create a hanging indent enter a positive value for "Before text" and a negative value for "First line". To indent the first line of a paragraph that uses numbering or bullets, choose "Format - Bullets and Numbering - Position".

Automatic

Automatically indents a paragraph according to the font size and the line spacing. The setting in the First Line box is ignored.

བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཚུ་གི་བར་ན་ བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

དོན་མཚམས་ཀྱི་ལྟག་ལུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་ལྟག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་ བར་སྟོང་གི་མང་ཉུང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

དོན་མཚམས་ཀྱི་འོག་ལུ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཞག་ནི་ཨིན་པའི་བར་སྟོང་འདི་ ཐོ་བཀོད་འབད།

Do not add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

དོན་མཚམས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་བར་ན་ བར་སྟོང་བཞག་ནི་གི་མང་ཉུང་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

རྐྱང་པ།

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line Spacing 1

Line Spacing 1

1.15 lines

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

གྲལ་ཐིག་ ༡.༥།

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

གཉིས་ལྡན།

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

སྙོམས་ཚད་ཀྱི།

གདམ་ཁ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་བཞིནམ་ལས་ ༡༠༠%དེ་གིས་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ སྒྲོམ་ནང་ལུ་བརྒྱ་ཆ་གི་གནད་གོང་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

ག་དེེ་ཉུང་མི་འདི།

ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ཐོ་བཀོད་འབད་མི་གི་གནད་གོང་འདི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ཉུང་མཐའ་འདི་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

དོན་མཚམས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་འདི་སོ་སོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་པ་ཅིན་ གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་སྦོམ་ཤོས་ལུ་བདེ་སྒྲིག་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲལ་ཐིག་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ དབྱེར་མེད་ཀྱི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་དགའ་བ་ཅིན་ གནད་གོང་འདི་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་སྦོམ་ཤོས་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ ཉུང་མཐའ་ལུ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད།


སྔོན་བསྐྱོད།

གྲལ་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཀེར་ཕྲང་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་གི་མཐོ་ཚད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Fixed

Sets the line spacing to exactly match the value that you enter in the box. This can result in cropped characters.

ཨོཕ།

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ གནད་གོང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!