ཨེ་ཤི་ཡན་སྒྲིག་བཀོད།

ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྐད་ཡིག་གི་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གཉིས་སྦེ་འབྲུ་ནི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ བརྡ་བཀོད་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

རྩ་སྒྲིག་ - ཡིག་འབྲུ་ - ཨེ་ཤི་ཡཱན་སྒྲིག་བཀོད་ ཨེབ་ལྡེ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click Modify/New - Asian Layout tab.


གྲལ་ཐིག་གཉིས་ལྡན།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གཉིས་ལྡན་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

གྲལ་ཐིག་གཉིས་ནང་འབྲི།

Allows you to write in double lines in the area that you selected in the current document.

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་དོ།

གྲལ་ཐིག་གཉིས་ལྡན་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་འདི་མཉམ་སྦྲགས་འབད་ནི་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་ཚུ་དམིགས་བསལ་བཀོད།

འགོ་ཐོག་ཡིག་འབྲུ་ཚུ།

གྲལ་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འགོ་བཙུགས་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་སྲོལ་སྒྲིག་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུ་གཞན་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

ཡིག་འབྲུ་མཇུག

གྲལ་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་མཇུག་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ ཡིག་འབྲུ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་སྲོལ་སྒྲིག་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་གདམ་ཁ་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་འབྲུ་གཞན་མི་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

Please support us!