Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Character - Position tab.

Choose View - Styles - open context menu of an entry and click New/Edit Style - Alignment tab.


བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་ལུ་ འོད་རྟགས་ཡོད་པའི་མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུ་ལུ་ དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་དཔར་བརྐྱབ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

གནས་ས།

ཡིག་འབྲུ་གི་དོན་ལུ་ འོག་ཡིག་ཡང་ན་སྟེང་ཡིག་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

སྟེང་ཡིག

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

སྤྱིར་གཏང་།

Removes superscript or subscript formatting.

སྟེང་ཡིག

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

ཆེར་བསྐྱེད་/མར་ཕབ།

གཞི་རྟེན་གྲལ་ཐིག་དང་འབྲེལ་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ ཆེར་བསྐྱེད་འབད་ནི་དང་མར་ཕབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ མང་ཉུང་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། བརྒྱ་ཆ་གཅིག་བརྒྱ་འདི་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ལུ་མཉམ་པ་ཨིན།

འབྲེལ་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

Enter the amount by which you want to reduce the font size of the selected text.

རང་བཞིན་གྱི།

Automatically sets the amount by which the selected text is raised or lowered in relation to the baseline.

Rotation/scaling

ཆ་ཚད་ཀྱི་རྒྱ་ཚད།

Enter the percentage of the font width by which to horizontally stretch or compress the selected text.

བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

ངོ་རྐྱང་གི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་བར་ནང་ བར་སྟོང་བཞག་ཐང་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།

Specifies the spacing between the characters of the selected text. Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.

tip

To increase the spacing, set a positive value; to reduce it, set a negative value.


ཀར་ནིང་ཟུང་།

Automatically adjust the character spacing for specific letter combinations.

ཀར་ནིང་འདི་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ལ་ལོ་ཅིག་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོདཔ་དང་ ཁྱོད་ཀྱི་དཔར་བསྐྲུན་པ་གིས་ གདམ་ཁ་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་ཨིན།

ས་སྒོ་སྔོན་ལྟ།

Displays a preview of the current selection.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

འཇུག་སྤྱོད་འབད།

ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་མ་བསྡམས་པར་ གནས་གོང་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ཅིན་ ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་འཇུག་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!