ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་སྟོན་ནི་དང་སྦ་ནི་དོན་ལུ་ ཡན་ལག་དཀར་ཆག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དེ་གིས་ LibreOffice བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབད་བཅུག་མི་ངོས་དཔར་ཚུ་དང་གདམ་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Customize

Opens a dialog where you can add, edit, and remove icons.

ལོག་གཞི་སྒྲིག

མཐོང་སྣང་ - ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ - སླར་སྒྲིག་ འདི་ སྔོན་སྒྲིག་སྐབས་དོན་ཚོར་ཅན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་སླར་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས་བཏུབ། སྐབས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་དག་པ་ཅིག་ རང་བཞིན་གྱིས་སྟོན་འོང་།

Please support us!