ཡིག་ཆ་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད།

ཡིག་ཆ་གཅིག་པ་ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གི་ནང་ལུ་ནང་འདྲེན་འབདཝ་ཨིན། མཇུག་གི་དྲན་ཐོ་ཚུ་དང་མགོ་ཡིག་ཚུ་ དེ་ལས་ གཞི་ཁྲམ་ཚུ་དང་ས་སྒོ་ཚུ་ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་སྣང་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོད། དབྱེར་མེད་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ཡོད།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Please support us!