Manage changes

Accept or reject recorded changes.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Edit - Track Changes - Manage.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Manage Track Changes

Manage Track Changes


ཐོ་ཡིག

ངོ་རྐྱང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་དང་ལེན་འབད་ནི་ཡང་ན་སྤངས་ད།

ཚགས་མ།

ཐོ་ཡིག་ ཨེབ་ལྡེ་གུ་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་གི་ཚགས་མའི་ཐོ་ཡིག་དོན་ལུ་ ཁྱད་ཚད་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།

Please support us!