ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་དོན་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོདཔ།

In a Master document, you can switch the Navigator between normal view and master view.

The Navigator lists the main components of the master document. If you rest the mouse pointer over a name of a sub-document in the list, the full path of the sub-document is displayed.

འགྲུལ་བསྐྱོད་ནང་གི་མཐོང་སྣང་ཨམ་འདི་གིས་ འོག་གི་ངོས་དཔར་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན:

Toggle Master View

མཐོང་སྣང་ཨམ་དང་སྤྱིར་གཏང་མཐོང་སྣང་གི་བར་ན་སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Icon

Toggle Master View

ཞུན་དག་འབད།

Edit the contents of the component selected in the Navigator list. If the selection is a file, the file is opened for editing. If the selection is an index, the Index dialog is opened.

Icon

ཞུན་དག་འབད།

དུས་མཐུན་བཟོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ དུས་མཐུན་བཟོ་དགོ་པའི་ ནང་དོན་འདི་གདམ་ཁ་བརྐྱབ།

Icon

དུས་མཐུན་བཟོ།

སེལ་འཐུ་འབད།

སེལ་འཐུ་གི་ནང་དོན་འདི་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

ཟུར་ཐོ་ཚུ།

ཟུར་ཐོ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ལམ་ཚུ།

འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

ཆ་མཉམ།

ནང་དོན་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

འབྲེལ་ལམ་འདི་ཞུན་དག་འབད།

This command is found by right-clicking an inserted file in the Navigator. Changes the link properties for the selected file.

བཙུགས།

གིས་ ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཡིག་སྣོད་དང་ཟུར་ཐོ་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

tip

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་ལས་ ཡིག་སྣོད་འདི་འདྲུད་ནི་དང་ དེ་ལས་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ཨམ་གུ་བཞག་པའི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་བཏུབ་ཨིན།


Icon

བཙུགས།

ཟུར་ཐོ།

ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ ཟུར་ཐོ་ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡིག་སྣོད།

ཡིག་ཆའི་ཨམ་གྱི་ནང་ལུ་ གནས་དེ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་གཅིག་ཡང་ན་མངམ་བཙུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་གསརཔ།

ཡན་ལག་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་ ག་སྟེ་ལུ་སྲུངས་ནི་ཨིན་ན་གི་ ཡིག་སྣོད་མིང་དང་ མངའ་ཁོངས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགསཔ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག

Inserts a new paragraph in the master document where you can enter text. You cannot insert text next to an existing text entry in the Navigator.

ནང་དོན་ཚུ་ཡང་སྲུངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

ནང་དོན་ཚུ་ཡང་སྲུངས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡར་སྤོ་བཤུད་འབད།

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

ཡར་སྤོ་བཤུད་འབད།

མར་སྤོ་བཤུད་འབད།

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

མར་སྤོ་བཤུད་འབད།

བཏོན་གཏང་།

This command is found by right-clicking an item in the Navigator. Deletes the selection from the Navigator list and the master document, but does not delete the subdocument file.

Please support us!