འཕྲལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ།

གིས་ འཕྲལ་གྱི་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཐོ་ཡིག་བརྐྱབ་ཨིན། ཐོ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡིག་སྣོད་འདི་ཁ་ཕྱེ་ནི་དོན་ལུ་ ཁོ་རའི་མིང་དེ་གུ་ཨེབ་གཏང་།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose File - Recent Documents.

From the tabbed interface:

Choose File - Recent Documents.

From toolbars:

Icon Recent Documents

Recent Documents

From the start center:

Recent Documents.


note

The number of files that are listed can be changed in the Expert configuration by setting the property /org.openoffice.Office.Common/History PickListSize.


ཡིག་སྣོད་འདི་ སྲུངས་དེ་ཡོད་པའི་LibreOfficeཚད་གཞི་ དེ་གིས་ ཁ་ཕྱེ་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Please support us!