འགྲེལ་བཤད།

གིས་ ཡིག་ཆའི་སྐོར་ལས་ འགྲེལ་བཤད་ཅན་གྱི་བརྡ་དོན་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - Properties - Description tab.


མགོ་ཡིག

ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་མགོ་ཡིག་ཅིག་ཐོ་བཀོད་འབད།

དོན་ཚན།

ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་དོན་ཚན་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ནང་དོན་གཅིག་པ་ཚུ་དང་ཅིག་ཁར་ ཡིག་ཆ་ཚུ་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ད།

གཙོ་ཚིག་ཚུ།

Enter the words that you want to use to index the content of your document. Keywords must be separated by commas. A keyword can contain white space characters or semicolons.

བརྡ་བཀོད་ཚུ།

ཡིག་ཆ་འདི་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབད།

Please support us!