གདམ་ཁ་ཚུ།

ཚིག་ཡིག་མཉམ་འབྱུང་དང་དཔར་འཕྲུལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་གྲངས་སུ་བརྩི་སྟེ་ ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - New - Labels - Options tab.

Choose File - New - Business Cards - Options tab.


ཤོག་ལེབ་ཧྲིལ་བུ།

Creates a full page of labels or business cards.

ཁ་ཡིག་རྐྱང་པ།

Prints a single label or business card on a page.

ཀེར་ཐིག

Enter the column in which you want to place your single label or business card.

གྲལ་ཐིག

Enter the row in which you want to place your single label or business card.

མཉམ་འབྱུང་འབད་ནིའི་ནང་དོན་ཚུ།

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

མཉམ་འབྱུང་འབད་ནིའི་ཁ་ཡིག་ཚུ།

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

ཤོག་ལེབ་གུ་ ཁ་ཡིག་གཡོན་མགོ་གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ལས་ ལྷག་ལུས་ཡོད་པའི་ཁ་ཡིག་ཚུ་དང་ ཡང་ན་ ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ཨིན།

དཔར་འཕྲུལ།

ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔར་འཕྲུལ་གྱི་མིང་འདི་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

གཞི་སྒྲིག་འབད།

Opens the Printer Setup dialog.

Please support us!