ཁ་ཡིག་ཚུ།

ཁ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་དང་ ཁ་ཡིག་དོན་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚད་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - New - Labels - Labels tab.


འབྲི་ཡོད།

ཁྱོད་ལུ་ ཁ་ཡིག་གུ་བྱུང་དགོ་པའི་ ཚིག་ཡིག་འདི་བཙུགས་ནི་དང་ཡང་ན་ཐོ་བཀོད་འབད།(s)

ཁ་ཡིག་གི་ཚིག་ཡིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་ཡིག་གུ་བྱུང་དགོ་པའི་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཐོ་བཀོད་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ ཡིག་སྣོད་འདི་ཡང་བཙུགས་བཏུབ།

ཁ་བྱང་།

ཁྱོད་རའི་ ཁ་བྱང་ལོག་མི་དང་ཅིག་ཁར་ ཁ་ཡིག་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ད་ལྟོའི་ ཁ་ཡིག་ཚིག་ཡིག་ སྒྲོམ་ནང་ཡོད་པའི་ ཚིག་ཡིག་འདི་ ཚབ་སྲུངས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

To change your return address, choose - LibreOffice, and then click on the User Data tab.


གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན།

Select the database that you want to use as the data source for your label.

ཐིག་ཁྲམ།

ཁྱོད་རའི་ཁ་ཡིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ལུ་ ས་སྒོ་ནང་ན་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ གནད་གཞི་རྟེན་གྱི་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན་དེ་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཡོད།

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

The name of the database field is bounded by brackets in the Label text box. If you want, you can separate database fields with spaces. Press Enter to insert a database field on a new line.

རྩ་སྒྲིག

You can select a predefined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

འཕྲོ་མཐུད་ཅན།

འཕྲོ་མཐུད་ཤོག་ལེབ་གུ་ ཁ་ཡིག་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ལེབ་གྲངས།

ངོ་རྐྱང་གི་ལེབ་གྲངས་གུ་ཁ་ཡིག་འདི་དཔར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ཚོང་མིང་།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཚོང་མིང་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཚོང་མིང་རེ་ལུ་ རང་རང་སའི་རྩ་སྒྲིག་གི་ཚད་ཡོད་པ་ཨིན།

དབྱེ་བ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་ཚད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། འཐོབ་ཚུགས་པའི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚོང་མིང་ཐོ་ཡིག་ནང་སེལ་འཐུ་འབད་མི་གུ་ ཚོང་མིང་འདི་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྲོལ་སྒྲིག་ཁ་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་ཅིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ [User]སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ དེ་ལས་ རྩ་སྒྲིག་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་དོན་ལས་ རྩ་སྒྲིག་ཨེབ་གཏང་ད།

བརྡ་དོན།

ཤོག་ལེབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་ ཁ་ཡིག་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ཚུ་ རྩ་སྒྲིག་མངའ་ཁོངས་གི་མཇུག་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད།

Please support us!