གསརཔ།

LibreOffice ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose File - New.

New icon on the Standard bar (the icon shows the type of the new document).

Icon New

གསརཔ།

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

ཊེམ་པེལེཊི་ཟེར་མི་འདི་ རྩ་སྒྲིག་གི་བཟོ་རྣམ་དང་རྒྱབ་གཞི་ཚུ་ དེ་ལས་ གཞི་ཁྲམ་དང་ཚད་རིས་ཚུ་ ས་སྒོ་ཚུ་དང་ཤོག་ལེབ་སྒྲིག་བཀོད་དེ་ལས་ཚིག་ཡིག་ བརྩི་སྟེ་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆའི་དོན་ལུ་ བཀོད་སྒྲིག་ཆ་ཤས་ཚུ་ཡོད་པའི་ ཡིག་སྣོད་ཅིག་ཨིན།

ངོས་དཔར།

མིང་།

ལས་འགན།

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག་ཡིག་ཆ།

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

ངོས་དཔར།

ཤོག་ཁྲམ།

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

ངོས་དཔར།

གསལ་སྟོན།

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

ངོས་དཔར།

པར་རིས།

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

ངོས་དཔར།

གནས་སྡུད་གཞི་རྟེན།

Opens the Database Wizard to create a database file.

ངོས་དཔར།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ།

ཨེཆ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཨེགསི་ཨེམ་ཨེལ་རྣམ་པའི་ཡིག་ཆ།

ཨེགསི་འབྲི་ཤོག་གི་ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་ཆའི་ཨམ།

ཡིག་ཆའི་ཨམ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

མན་ངག

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

ངོས་དཔར།

ཁ་ཡིག་ཚུ།

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

ངོས་དཔར།

ཚོང་འབྲེལ་ཤོག་བྱང་ཚུ།

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

ངོས་དཔར།

ཊེམ་པེལེཊིསི།

Creates a new document using an existing template.


Please support us!