ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ཚགས་མའི་གདམ་ཁ་ཚུ།

ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་གི་ཐོག་ལས་ གཞི་རིམ་ཡིག་གཟུགས་ སྐད་ཡིག་ ཡིག་འབྲུ་གཞི་སྒྲིག་ ཡང་ན་ མཚམས་ཚུ་གདམ་ཁ་ག་འདི་ ནང་འདྲེན་དང་ཕྱིར་འདྲེན་འབད་ཡོད་ག་ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚགས་མ་དང་བཅས་ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ཡིག་སྣོད་མངོན་གསལ་འབདཝ་ད་"Text Encoded"ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིསཡིག་ཆ་འདི་གོ་དང་པ་སྲུང་པའི་བསྒང་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མིང་གཞན་མི་དང་བཅས་ "save as" འབད་བའི་བསྒང་ཌའི་ལོག་འདི་འབྱུངམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


རྒྱུ་དངོས།

ཁྱོད་རའི་ཡིག་སྣོད་འདི་འདྲེན་དང་ཕྱིར་འདྲེན་གྱི་དོན་ལས་གཞི་སྒྲིག་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ཕྱིར་འདྲེན་འབད་བའི་བསྒང་ཡིག་འབྲུའི་གཞི་སྒྲིག་དང་དོན་མཚམས་རྒྱུན་ཆད་ འདི་ངེས་འཛིན་འབད་བཏུབ།

ཡིག་འབྲུ་གཞི་སྒྲིག

ཕྱིར་འདྲེན་དང་ནང་འདྲེན་གྱི་དོན་ལས་ཡིག་སྣོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲུའི་གཞི་སྒྲིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་ཚུ།

སྔོན་སྒྲིག་ཡིག་གཟུགས་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད་བཞིནམ་ལས་ ཚིག་ཡིག་འདི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད། ཐོབ་ཚིགས་པའི་ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ ཁྱོད་རའི་གློག་རིག་གུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

སྐད་ཡིག

འ་ནི་འདི་ཧེ་མ་ལས་ངེས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་གི་སྐད་ཡིག་འདི་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་གཞི་སྒྲིག་འདི་ ནང་འདྲེན་འབད་བའི་བསྒང་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབ་ཚུགས།

དོན་མཚམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཆད།

ཚིག་ཡིག་གྲལ་ཐིག་གི་དོན་ལུ་དོན་མཚམས་རྒྱུན་ཆད་ཀྱི་དབྱེ་བ་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

སི་ཨར་དང་ཨེལ་ཨེཕ།

བཟོ་སྟོན་ "Carriage Return" and a "Linefeed"འ་ནི་གདམ་ཁ་འདི་སྔོན་སྒྲིག་ཨིན།

སི་ཨར།

བཟོ་སྟོན་ "Carriage Return" དོན་མཚམས་རྒྱུན་ཆད་བཟུམ་སྦེ།

ཨེལ་ཨེཕ།

བཟོ་སྟོན་"Linefeed" as the དོན་མཚམས་རྒྱུན་ཆད།

Please support us!