ཚད་འཇལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་གི་གཞི་བསྒྱུར།

ཌའི་ལོགསི་ལ་ལོ་ཅིག་གུ་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ཚུ་ནང་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་འཇལ་གནས་ཁོང་བཙུགས་རུང་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གནས་གོང་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ སྔོན་སྒྲིག་ཚད་འཇལ་ཆ་ཕྲན་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

You define the default measurement unit for Writer text documents in the dialog that you get by choosing - LibreOffice Writer - General. For Calc, Draw, and Impress, you open a document of that type and then open the appropriate General page as for Writer.

རིག་ཚད་ཆ་ཕྲན་གྱི་དོན་ལུ་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ འོག་གི་ཐོ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆ་ཕྲན་སྡུ་ད་ཚིག་ཡང་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ:

ཆ་ཕྲན་སྡུད་ཚིག

གསལ་བཤད།

ཨེམ་ཨེམ།

མི་ལི་མི་ཊར།

སི་ཨེམ།

སེན་ཊི་མི་ཊར།

in or ″

ཨིནཅི།

པི་ཨའི།

པི་ཀ།

པི་ཊི།

ཡིག་ཚད།


འོག་གི་མན་ངག་གིས་ཆ་ཕྲན་ཚུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན:

དཔེར་ན་ ཡིག་ཆའི་ཚིག་ཡིག་ནང་ ཁ་ཕྱེ་ རྩ་སྒྲིག་ -དོན་མཚམས་ - བར་སྟོང་གི་རེ་བ།. (&S) ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་འདི་ ཨིནཅི་གཅིག་གི་རེ་བ་ལུ་ ཨིནཅི་ ༡ ཡང་ན་ ༡" ནང་ན་ལུ་ "Before text" སྒྲོམ་ནང་ལུ་བཙུགས། དོན་མཚམས་འདི་ སི་ཨེམ་ ༡ གི་རེ་བ་ལུ་ ༡ སི་ཨེམ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་བཙུགས།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

མང་མཐའ་དང་ཉུང་མཐའི་གནས་གོང་རེ་རེ་བཞིན་དུ་སྦེ་ཨིན་པུཊི་འབད་བཅུག་ནའི་དོན་ལས་ ད་ལྟོའི་གནས་གོང་འདི་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ ཡར་གྱི་ཤོག་ལེབ་ ཡང་ན་ མར་གྱི་ཤོག་ལེབ་ key འདི་ཨེབ་ད།


Please support us!