པར་རིས་ཕྲ་རིང་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ པར་རིས་ལག་ཆས་ངོ་མ་ཚུ་འཛིནམ་ཨིན།

སེལ་འཐུ།

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ ཁྱོད་ལུ་དངོས་པོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར

སེལ་འཐུ།

གྲུ་བཞི་ནར་མོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་པའི་ བཀང་ཡོད་པའི་གྲུ་བཞི་ནར་མོ་ཅིག་བྲིསཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ གྲུ་བཞི་ནར་མོའི་སྒྱིད་ཁུག་ཅིག་ག་སྟེ་ལུ་གནས་ས་བཟོ་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ཁར་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་དགོ་པའི་ཚད་ཁར་འདྲུད། གྲུ་བཞི་འབྲི་དགོ་པ་ཅིན་ འདྲུད་པའི་སྐབས་ལུ་སོར་ལྡེ་འདི་བཟུང་བཞག

ངོས་དཔར།

གྲུ་བཞི་ནར་མོ།

སྒོང་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་པའི་ བཀང་ཡོད་པའི་སྒོང་དབྱིབས་ཅིག་བྲིསཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒོང་དབྱིབས་འདི་ག་སྟེ་འབྲི་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ཁར་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚད་འདི་ཁ་ལུ་འདྲུད། སྒོར་ཐིག་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་འདྲུད་པའི་སྐབས་ སོར་ལྡེ་འདི་བཟུང་།

ངོས་དཔར།

སྒོང་དབྱིབས།

ཚིག་ཡིག་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད་ནི་ཨིན་པའི་ ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ཅིག་བྲིསཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་ནང་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་ཨུབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ ཡངན་སྦྱར།

ངོས་དཔར།

ཚིག་ཡིག།

གུག་གུགཔ།

འབྲི་ནིའི་ཕྲ་རིང་འདི་གུ་གུག་གུགཔ་ངོས་དཔར་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་བཤུད་ལུ་དབྱིབས་ཚུ་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཚུག་ནི་ཨིན་མི་གྲལ་ཐིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གུག་གུགཔ།

མཐུད་བྱེད་ཚུ།

ངོས་དཔར།

མཐུད་བྱེད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་བཤུད་ནང་དངོས་པོ་ཚུ་ལུ་མཐུད་བྱེད་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ མཐུད་བྱེད་ཚུའི་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ། མཐུད་བྱེད་འདི་དངོས་པོ་ཚུ་མཐུད་མི་གི་གྲལ་ཐིག་དང་དངོས་པོ་ཚུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་མཉམ་སྦྲགས་འབད་སྡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་མཐུད་བྱེད་གཅིག་ཁར་དངོས་པོ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་པ་ཅིན་ མཐུད་བྱེད་ཡང་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

༣ ཌི་དངོས་པོ་ཚུ

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

ངོས་དཔར།

༣ ཌི་ དངོས་པོ་ཚུ།

གཞི་རིམ་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱི་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ ཚད་རིས་ཚུ་་བཙུགས་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ གཞི་རྟེན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཅིག་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Basic shapes

གཞི་རིམ་གྱི་དབྱིབས།

བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་བརྡ་མཚོན་དབྱིབས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Symbol Shapes

བརྡ་མཚོན་གྱི་དབྱིབས།

སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་སྡེབ་ཚན་མདའ་རྟགས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Block arrows

མདའ་རྟགས་འགག་ནི།

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Flowcharts

འབབ་རྒྱུན་དཔེ་རིས་ཚུ།

འབོ་ནི།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་བཙུག་བཏུབ་པའི་བོད་བརྡ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Callouts

འབོ་ནི་ཚུ།

སྐར་མ་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཚད་རིས་བཙུགས་ཚུགས་པའི་སི་ཊརསི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Stars

སིཊརསི་།

ས་ཚིགས་

ཁྱོད་རའི་པར་རིས་གུ་ ཞུན་དག་འབད་ནིའི་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

གུག་གུགཔ་ལུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་བི་ཛི་ཡར་གུག་གུགཔ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ཟུར་མང་དབྱིབས་ལུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་འདི་ཟུར་མང་དབྱིབས་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན། (གྲལ་ཐིག་ཕྲང་ཕྲངམ་ཚུ་གིས་བཅད་མཚམས་འབད་ཡོད་མི་ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་). དངོས་པོ་འདི་གི་འབྱུང་སྣང་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་མི་འབད། ཁྱོད་ལུ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཡས་ཨེབ་གཏང་ནི་དང་ བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་སྟོན་ནི་ལུ་་ ཞུན་དག་འབད་ཡོད་པའི་སྐུགས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།

Transformations

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་(ཚུ་)གི་བཀང་ནི་དང་ཕྱོགས་ཡང་ན་དབྱིབས་ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ཕྲང་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དངོས་པོ་ཚུ་གི་ ཕྲང་སྒྲིག་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཕྲང་སྒྲིག

བདེ་ཞིབ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གི་བརྩེགས་ཕུང་འབད་ནིའི་གོ་རིམ་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བདེ་ཞིབ།

ཡིག་སྣོད་ནང་ལས་

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

བཙུགས།

ངོས་དཔར།

བཙུགས།

ཚད་འཛིན་ནང་ལས་

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Extrusion On/Off

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་དོན་ལུ་ ༣ཌི་ ནུས་པ་ཚུ་ ཨཱོན་དང་ཨོཕི་སྦེ་ སོར་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!