ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་

དབྱེ་ཚན་འདི་གིས་ LibreOfficeཌཱ་གི་ནང་ལུ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་སྤྱི་མཐོང་བྱིནམ་ཨིན།

LibreOffice དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་རིམ་སྒྲིག་འདི་སྤྱི་མཐོང་འགྲེལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན།

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་

ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་འདི་ LibreOffice གློག་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་འཐོབ་ཚུགས་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ པར་རིས་ལག་ཆས་ངོ་མ་ཚུ་འཛིནམ་ཨིན།

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

གྲལ་ཐིག་དང་ཕྲ་རིང་བཀང་དོ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་མཐོང་སྣང་ནང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ་པའི་ གདམ་ཁ་ཚུ་དང་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་དང་ཕྲ་རིང་བཀང་མི་ནང་ཡོད།

Table Bar

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ལཱ་འབདཝ་ད་ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་འདི་གི་ནང་ ཁྱོད་རང་ལུ་དགོ་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་ འདི་བྱུངམ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་ཚིག་ཡིག་ནང་ན་བཞག

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

ས་ཚིགས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

གདམ་ཁའི་ཕྲ་རིང་

མཐོང་སྣང་-ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་-གདམ་ཁ་ཚུ་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་བའི་ཐོག་ལས་ གདམ་ཁ་ཚུ་འདི་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

ཚོས་གཞི་ཕྲ་རིང་།

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་།

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ཌའི་ལོག་སྒོ་སྒྲིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཚུགས།

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Fontwork

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་དངོས་པོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གིས་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཙུགས།

Please support us!