ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་

དབྱེ་ཚན་འདི་གིས་ LibreOfficeཌཱ་གི་ནང་ལུ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུའི་སྤྱི་མཐོང་བྱིནམ་ཨིན།

LibreOffice དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་རིམ་སྒྲིག་འདི་སྤྱི་མཐོང་འགྲེལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན།

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་

ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་འདི་ LibreOffice གློག་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་འཐོབ་ཚུགས་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ པར་རིས་ལག་ཆས་ངོ་མ་ཚུ་འཛིནམ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་དང་ཕྲ་རིང་བཀང་དོ།

གྲལ་ཐིག་དང་ཕྲ་རིང་བཀང་དོ་འདི་གིས་ ད་ལྟོའི་ཞུན་དག་འབད་མི་ཐབས་ལམ་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་གནས་ཏེ་ཡོད།

Table Bar

ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ གཅིག་ཁར་ལཱ་འབདཝ་ད་ཐིག་ཁྲམ་ཕྲ་རིང་འདི་གི་ནང་ ཁྱོད་རང་ལུ་དགོ་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱི་འོད་རྟགས་འདི་ཐིག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ད་ འདི་བྱུངམ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ འོད་རྟགས་འདི་ཚིག་ཡིག་ནང་ན་བཞག

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

ས་ཚིགས་ཕྲ་རིང་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

གདམ་ཁའི་ཕྲ་རིང་

མཐོང་སྣང་-ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་-གདམ་ཁ་ཚུ་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་བའི་ཐོག་ལས་ གདམ་ཁ་ཚུ་འདི་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཚུགས།

ཚོས་གཞི་ཕྲ་རིང་།

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་།

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ད་ལྟོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ཌའི་ལོག་སྒོ་སྒྲིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཐེངས་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་ཚུགས།

3D-Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Fontwork

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་དངོས་པོ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་ལཱ་གི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གིས་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བཙུགས།

Please support us!