དཀར་ཆག་

འོག་གི་འདི་ LibreOffice ཌཱ་དཀར་ཆག་དང་དཀར་ཆག་ཡན་ལག་དེ་ལས་ ཌའི་ལོག་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

དཀར་ཆག་གི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ལཱ་འབད་དགོ་པའི་ཡིག་ཆ་སྒོ་སྒྲིག་ཡོད་མི་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད་དགོ། དེ་དང་ཆ་འདྲ་བ་འབད་ དངོས་པོ་དང་ཅིག་ཁར་འབྲེལ་བའིདཀར་ཆག་གི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ནང་ཡོད་མི་གི་དངོས་པོ་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་དགོ།


ཉེན་བརྡའི་ངོས་དཔར།

དཀར་ཆག་ཚུ་སྐབས་དོན་ཚོར་ཅན་ཨིན། དེའི་དོན་དག་འདི་ ད་ལྟོ་འབད་བའི་ལཱ་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མིའི་དཀར་ཆག་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོད་ཟེར་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་ཚིག་ཡིག་ནང་ལུ་གནས་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་ཞུན་དག་ལུ་དགོ་པའི་ དཀར་ཆག་རྣམ་གྲངས་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ནང་ཚད་རིས་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚད་རིས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་དཀར་ཆག་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ཆ་མཉམ་མཐོང་ཚུགས།


ཡིག་སྣོད་

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

མཐོང་སྣང་

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

སྒོ་སྒྲིག

Contains commands for manipulating and displaying document windows.

གྲོགས་རམ།

གྲོགས་རམ་དཀར་ཆག་གིས་ཁྱོད་ལུ་ LibreOffice གྲོགས་རམ་རིམ་ལུགས་ ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ཚད་འཛིན་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

Please support us!