ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་པར་རིས་ ཡངན་ གསལ་སྟོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་འབད་ནིའི་ཚིག་ཡིག་གི་དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་རང་ཡོད།

Adding a Text Box

 1. Click the Text iconIcon and move the mouse pointer to where you want to enter the text box.

 2. ཁྱོད་རའི་ཡིག་ཆ་ནང་དགོསཔ་ཨིན་པའི་ཚད་འདི་ཁར་ ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ཅིག་འདྲུད།

 3. ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་ནང་ ཁྱོད་རའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ ཡང་ཅིན་སྦྱར།

ཞུན་དག་འབད་ནི་དང་ ཚིག་ཡིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་བཟུམ་སྦེ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚིག་ཡིག་ལུ་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད། དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ དཔེར་ན་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ཚོས་གཞི་ ཡང་ཅིན་ དངོས་པོའི་གདོང་ཁ་དང་ ཡང་ན་ རྒྱབ་ཁར་བདེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཞུན་དག་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ཚིག་ཡིག་དངོས་པོའི་མཐའ་མཚམས་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ཚིག་ཡིག་འདི་ གཞི་ཁྲམ་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད་དོ།

 1. Create a text box as described in the steps above.

 2. ཚིག་ཡིག་དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་དང་བཅས་ རྩ་སྒྲིག་-ཚིག་ཡིག་ གདམས། ཚིག་ཡིག་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

 3. ཚིག་ཡིག་མཆོང་ལྡེ་གི་ཤོག་ལེབ་ གུར་ དཔྱད་སྒྲོམ་ ཚིག་ཡིག་ལུ་ མཐོ་ཚད་ཚུད་སྒྲིག་འབད་མི་ འདི་བསལ་ དེ་ལས་དཔྱད་སྒྲོམ་གཞི་ཁྲམ་ལུ་ ཚུད་སྒྲིག་འབད་མི་ སེལ་འཐུ་འབད། OKལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 4. Now you can resize the text box to change the size and shape of the text characters.

ཚིག་ཡིག་འདི་ཚད་རིས་ཅིག་ལུ་བསྡམས་ནུག

ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་རིས་ལུ་ཚར་གཉིས་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཚད་རིས་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ཚིག་ཡིག་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཚུགས།

To determine the position of the text, use the settings in Format - Text.

 1. For example, click the arrow next to the Callouts iconIcon to open the Callouts toolbar.

 2. འབོ་ནི་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབོ་ནི་འདི་ག་སྟེ་ལས་འགོ་བཙུགས་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ཁ་ལས་མའུསི་དཔག་བྱེད་འདི་སྤོ།

 3. འབོ་ནི་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ འདྲུད།

 4. Enter the text.

ཚིག་ཡིག་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་དོ།

 1. ཁྱོད་རའི་རྩོམ་འབྲི་པའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཚིག་ཡིག་སེལ་འཐུ་འབད།

 2. འཛིན་པང་(ཞུན་དག་-འདྲ་བཤུས་)ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

 3. ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་འདི་ག་སྟེ་ལུ་སྦྱར་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ནང་ཤོག་ལེབ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ ཡང་ན་ བཤུད།

 4. ཞུན་དག་-སྦྱར་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་-དམིགས་བསལ་སྦྱར་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ ཚིག་ཡིག་སྦྱར།

  དམིགས་གསལ་གྱི་སྦྱར་ནི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལསསྦྱར་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་གི་རྩ་སྒྲིག་དེ་ གདམ་བཏུབ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་ཚུ་དང་བསྟུན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག་གི་ ཁྱད་ཆོས་སོ་སོ་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་བཏུབ།

ཚིག་ཡིག་ ནང་འདྲེན་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་ནང་འདྲེན་ག་སྟེ་འབད་ནི་ཨིན་ན་ དེ་ནང་ཤོག་ལེབ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ ཡངན་ བཤུད།

 2. ཡིག་སྣོད་བཙུགས་འདི་ གདམས།

 3. ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་སྣོད་(*.txt)་ ཡང་ན་ ཨེཆི་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་སྣོད་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་དང་བཙུགས། བཙུགགས་ནིའིཚིག་ཡིག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ཅིག་ བཙུགས་ནིའི་ལུ་OK ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!