པར་རིས་འབྲི་ནིའི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ལྡེ་སྒྲོམ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ པར་རིས་དངོས་པོ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་འབད་ཚུགས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་འོང་། ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོད་མི་ལྡེ་མིག་ལ་ལོ་LibreOffice ལུ་འཐོབ་མི་ཚུགས་པས། གཞན་ལྡེ་མིག་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ LibreOffice དོན་ལུ་ལག་ཆས་ཚུ་ - སྲོལ་སྒྲིག་ - ལྡེ་སྒྲོམ་ནངཡང་་ན་ཁྱོད་རའི་ཌེཀསི་ཊོཔ་རིམ་ལུགས་ནང་འགན་སྤྲོད་བཏུབ།


པར་རིས་དངོས་པོ་ཅིག་ གསར་བསྐྲུན་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ།

 1. པར་རིས་ ཕྲ་རིང་ལུ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ F6ལུ་ཨེབས།

 2. པར་རིས་ལག་ཆས་ཀྱི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་གི་ངོས་པར་ལུ་མ་ལྷོད་ཚུན་ གཡས་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ལུ་ ཨེབས།

 3. ངོས་པར་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་མདའ་རྟགས་ཡོད་པ་ཅིན་ པར་རིས་ལག་ཆས་ཀྱིས་ ཡན་ལག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། ཡན་ལག་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡར་ ཡང་ན་ མར་མདའ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ལུ་ཨེབས། དེ་ལས་ ངོས་པར་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ གཡས་ཡང་ཅིན་ གཡོན་ལྡེ་མིག་ལུ་ཨེབས།

 4. Press +Enter.

  དངོས་པོ་འདི་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་གི་དབུས་ནང་ལུ་ གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡི།

 5. To return to the document, press +F6.

  ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱོད་རའི་དགོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངོས་པོའི་གནས་ས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་རྟགས་ལྡེ་མིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། སྐབས་དོན་དཀར་ཆག་ནང་ལས་དངོས་པོའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་གདམ་དགོ་པ་ཅིན་ སོར་ལྡེ་+F10ལུ་ ཨེབས།

དངོས་པོ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ།

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་དགོ་མནོ་མིའི་དངོས་པོ་འདི་ལུ་མ་ལྷོད་ཀྱི་བར་ མཆོང་ལྡེ་ལུ་ ཨེབས།

Please support us!