གྲལ་ཐིག་ཚུ་མཐུད་དོ་

ཁྱོད་ཀྱིས་གྲལ་ཐིག་མཐུདཔ་ད་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་སྦོ་ལོགས་ཁའི་མཐའ་རྩེ་གི་བར་ན་བྲིསཝ་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་མཐུད་ནི་ལུ་:

  1. གྲལ་ཐིག་གཉིས་ ཡང་ན་ ལེ་ཤ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

ཁ་བསྡམས་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་གཡས་ཀྱི་ཨེབ་གཏང་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ དེ་ལས་ དངོས་པོ་ཁ་བསྡམ་ འདི་གདམས།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ རང་དབང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་ ཚུ་དང་མ་བཀང་བའི་གུག་གུགཔ་ཚུ་ཚུ་གུ་རྐྱངམ་ཅིག་ ཁ་བསྡམ་པའི་དངོས་པོ་བརྡ་བཀོད་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།


Please support us!