ཚིག་ཡིག་གི་ཆ་ཚད།Scale Text

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོསའབདཝ་ད་ དཔེ་རིས་ནང་གི་ཚིག་ཡིག་གི་ཚད་འདི་བསྐྱར་འཇལ་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཆ་ཚད་ཀྱི་ཚིག་ཡིག

Please support us!