དཔེ་རིས་ཀྱི་གྱང་རྩིག

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་གྱང་རྩིག་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ དཔེ་རིས་གྱང་རྩིག་གི་ཌེའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དཔེ་རིས་གྱང་རྩིག་འདི་ " དཔེ་རིས་ཀྱི་གནད་སྡུད་མངའ་ཁོངས་ རྒྱབ་ཁར་གྱི་རྒྱབ་གཞི་ཅིག་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ཁ་རྐྱབས།རྩ་སྒྲིག་འབད། - དཔེ་རིས་ཀྱི་གྱང་རྩིག - དཔེ་རིས། ཌེ་ལོག(དཔེ་རིས་ཚུ།)


གྲལ་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ མདའ་རྟགས་རྩེ་འདི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ དཔེ་རིས་བརྡ་མཚོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

དྭངས་གསལ་ཅན།

ཁྱོད་ཀྱི་སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་ དངོས་པོ་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་མི་ བཀང་ནི་གི་དོན་ལུ་ དྭངས་གསལ་གྱི་གདམ་ཁ་དེ་ཚུ་ གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!