གདམ་ཁ་ཚུ།

Controls the positioning of the axis.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

D'oh! You found a bug (text/schart/00/00000004.xhp#positioning not found).


Axis line

Select where to cross the other axis: at start, at end, at a specified value, or at a category.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

ཁ་ཡིག་ཚུ།

Place labels

Select where to place the labels: near axis, near axis (other side), outside start, or outside end.

Interval marks

Major:

རྟགས་ཚུ་ཚད་ཐིག་གི་ ནང་ན་ཡང་ན་ཕྱི་ཁར་བཀོད་ནིའི་ཨིན་སྐོར་ལས་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། གཉིས་ཆ་རང་གཅིག་ཁར་མཉམ་མཐུད་ཡང་འབད་ཚུགས: དེ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུར་གཉིས་ཆ་རང་ནང་རྟགས་དེ་ཚུ་མཐོང་ཚུགས།

ནང་གི

རྟགས་དེ་ཚུ་ཚད་ཐིག་གི་ནང་ཕྱོགས་གུར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིནམ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཕྱིའི།

རྟགས་དེ་ཚུ་ཚད་ཐིག་གི་ ཕྱི་ཕྱོགས་གུར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིནམ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Minor:

མངའ་ཁོངས་འདི་ཚད་ཐིག་རྟགས་ཚུ་གི་བར་ན་ རྟགས་བཀལ་ནིའི་སྦྲེལ་རྟགས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་སྒོ་གཉིས་ཆ་རང་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་ཚུགས། འདི་གིས་ཕྱི་ཁར་ལས་ནང་ན་ གཡོག་བཀོལ་ནིའི་གྲལ་ཐིག་གི་རྟགས་ཅིག་ནང་འགྲུབ་འབྲས་འཐོན་འོང་།

ནང་གི

བར་མཚམས་ཆུང་ཀུའི་རྟགས་དེ་ཚུ་ཚད་ཐིག་གི་ནང་ཕྱོགས་གུར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིནམསྦེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཕྱིའི།

བར་མཚམས་ཆུང་ཀུའི་རྟགས་དེ་ཚུ་ ཚད་ཐིག་གི་ཕྱི་ཕྱོགས་གུར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིནམསྦེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Place marks

Select where to place the marks: at labels, at axis, or at axis and labels.

Please support us!