ཝའི་ཚད་ཐིག

Opens the Y Axis dialog, to change properties of the Y axis.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)


གྲལ་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ མདའ་རྟགས་རྩེ་འདི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ དཔེ་རིས་བརྡ་མཚོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་དང་ཡིག་གཟུགས་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

ཚད་འཇལ་དོ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་རིས་ཀྱི་ ཆ་ཚད་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

གདམ་ཁ་ཚུ།

Controls the positioning of the axis.

ཕྲང་སྒྲིག

ཚད་ཐིག་དང་མགོ་མིང་ཁ་ཡིག་ཚུ་གི་ཕྲང་སྒྲིག་འབདི་ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!