ཚད་ཐིག

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis. The name of the dialog depends on the selected axis.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)


ཝའི་ཚད་ཐིག་ལུ་ གོང་སྤེལ་སོང་བའི་ཌིའི་ལོག་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། ཨེགསི་-ཝའི་དཔེ་རིས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨེགསི་ཚད་ཐིག་གི་དཔེ་རིས་འདི་ཡང་་ཚད་རྟགས་ཨེབ་ལྡེ་གིས་གོང་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

note

ཨེགསི་-ཝའི་དཔེ་རིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནང་རྐྱངམ་ཅིག་ ཨེགསི་ཚད་ཐིག་འདི་ ཚད་རྟགས་དེབཏུབ་ཨིན།


གྲལ་ཐིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲི་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ མདའ་རྟགས་རྩེ་འདི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ནི་དང་ ཡང་ན་ དཔེ་རིས་བརྡ་མཚོན་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དགོ་པའི་ རྩ་སྒྲིག་དང་ཡིག་གཟུགས་འདི་གསལ་བཀོད་འབད།

ཕྲང་སྒྲིག

ཚད་ཐིག་དང་མགོ་མིང་ཁ་ཡིག་ཚུ་གི་ཕྲང་སྒྲིག་འབདི་ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!