ཚད་ཐིག

This opens a submenu to edit axial properties.

ཌེའི་ལོསི་ནང་གི་ཨེབ་ལྡེ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་རིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གུ་ལུ་རྟེནམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Axis (Charts)


ཨེགསི་ ཚད་ཐིག

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

ཝའི་ ཚད་ཐིག

Opens the Y Axis dialog, to change properties of the Y axis.

གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཨེགསི་ཚད་ཐིག

ཁྱོད་ཀྱིས་གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཨེགསི་ཚད་ཐིག་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ཌེའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཨེགསི་ཚད་ཐིག་ཅིག་བཙུགས་ནི་ལུ་ བཙུགས་ནིའི་-ཚད་ཐིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང་ ཨེགསི་ ཚད་ཐིག་ སེལ་འཐུ་འབད།.

གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཝའི་ཚད་ཐིག

ཁྱོད་ཀྱིས་གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཝའི་ཚད་ཐིག་གི་རྒྱུ་དངོས་དེ་ཞུན་དག་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ཌེའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཝའི་ཚད་ཐིག་ཅིག་བཙུགས་ནི་ལུ་ བཙུགས་ནིའི་-ཚད་ཐིག་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་དང ཝའི་ཚད་ཐིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།.

ཛེཊི་ཚད་ཐིག

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

ཚད་ཐིག་ཆ་མཉམ།

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

Please support us!