ཕྲང་སྒྲིག

དཔེ་རིས་མགོ་མིང་གི་ཕྲང་སྒྲིག་འདི་ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་ཡིག་ཚུ་གི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་འཐོབ་མི་ཚུགས། དཔེར་ན་ ༢་ཌི་དང་༣་ཌི་དངོས་པོ་ཁ་ཡིག་ཚུ་གི་དོན་ལས་ གདམ་ཁ་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Title (Charts)


ཚིག་ཡིག་བསྒྱིར།

ནང་དོན་ནང་ཐིག་གི་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་དེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཁ་ཕྱོགས་འདི་འགན་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེ་བི་སི་ཌི་གི་ ཨེབ་རྟ་ཅིག་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ཨེ་བི་སི་ཌི་ འཁོར་ལོ།

འཁོར་ལོ་གུར་ག་སྟེ་ཡང་ཨེབ་གཏང་ནི་འདི་གིས་ འགྱུར་ཅན་ཚིག་ཡིག་གི་ཕྱོགས་འདི་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ཨེབ་རྟ་གུའི་ ཡི་གུ་"ཨེ་བི་ཨི་ཌི"འདི་སྒྲིག་སྟངས་གསརཔ་ལུ་ཆ་མཉམ་པ་ཨིན།

ཨེ་བི་སི་ཌི་ ཨེབ་རྟ།

ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་ཚིག་ཡིག་གི་ཕྱོགས་འགན་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཀེར་ཐིག་ ཨེགསི་-ཚད་ཐིག་གི་ཁ་ཡིག་ཅིག་གེས་འཛིན་འབད་བ་ཅིན་ ཨེགསི་-ཚད་ཐིག་གི་གྲལ་ཐིག་གིས་ཚད་ཐིག་འདི་བཏོག་གཏང་འོང་།


ཁུག་ཟུར་ཚུ།

ཁྱོད་ལུ་ཕྱོགས་གྲུ་ཟུར་འདི་ལག་ཐོག་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཚད་འདི་གནམ་མེ་ས་མེད་ཆུང་ཀུ་ཨིན་པ་ཅིན་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་ཁ་ཡིག་ཚུ་ནང་དཀའ་ངལ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཨིནམ་སེམས་ཁར་ངེས་གནང་། ཁྱོད་ཀྱིས་མཐོང་སྣང་འདི་ཆེར་བསྐྱེད་འབད་ནི་དང་ཡང་ན་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་འདི་མར་ཕབ་འབད་ཐོག་ལས་འ་ནི་འདི་ལས་ ཟུར་ཚུགས།


Please support us!