Format Selection

Formats the selected object. Depending on the object selected, the command opens dialogs that you can also open by choosing the following commands from the Format menu:

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Format - Format Selection (Charts)


དཔེ་རིས་ གྱང་རྩིག

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་གྱང་རྩིག་གི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ དཔེ་རིས་གྱང་རྩིག་གི་ཌེའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དཔེ་རིས་གྱང་རྩིག་འདི་ " དཔེ་རིས་ཀྱི་གནད་སྡུད་མངའ་ཁོངས་ རྒྱབ་ཁར་གྱི་རྒྱབ་གཞི་ཅིག་ཨིན།

དཔེ་རིས་ མངའ་ཁོངས།

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་དཔེ་རིས་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ཌིའིལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དཔེ་རིས་མངའ་ཁོངས་འདི་ དཔེ་རིས་ཀྱི་རྒྱུ་རྫས་ཆ་མཉམ་གྱི་རྒྱབ་ཁའི་རྒྱབ་གཞི་ཨིན།

དཔེ་རིས་འཐིང་གཞི།

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་འཐིང་གཞིའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ དཔེ་རིས་འཐིང་གཞིའི་ ཌིའིལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན། དཔེ་རིས་མཐིང་གཞི་འདི་ ༣-ཌི་དཔེ་རིས་ཚུ་ནང་མངའ་ཁོངས་དམའ་མི་ཅིག་ཨིན། ལས་འགན་འདི་ ༣-ཌི་དཔེ་རིས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

མགོ་མིང་།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་པའི་མགོ་མིང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

གཏམ་རྒྱུད།

གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མཐའ་མཚམས་དང་མངའ་ཁོངས་ དེ་ལས་ཡིག་འབྲུའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཨེགསི་ ཚད་ཐིག

Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.

ཝའི་ ཚད་ཐིག

Opens the Y Axis dialog, to change properties of the Y axis.

གིརིཌི།

གིརིཊི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུགིརིཊི་ཌེའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་ས་ཚིགས།

འ་ནི་ཌེའི་ལོག་འདི་གིས་ ཁྱོད་ལུ་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཅིག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྩ་སྒྲིག་-དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་དང་ སེལ་འཐུ་གྱུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ ཌེ་ལོག་འདི་འབྱུངམ་ཨིན།Format - Object Properties.དཀར་ཆག་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ལ་ལོ་ཅིག་ ༢་ཌི་ཡང་ན་༣་ཌི་དཔེ་རིས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

གནད་སྡུད་ས་ཚིགས།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གྲལ་ཐིག་ཅིག་གི་རྒྱུ་དོངས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྩསྒྲིག-དངོས་པོའིརྒྱུ་དངོས་ཚུ་གནམ་ཁ་རྐྱབ་ད་ གདན་སྡུད་གྲལ་ཐིག་གཅིག་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པ་ཅིན་ འ་ནི་ཌེ་ལོག་འདི་ འབྱུངམ་ཨིན།. དཀར་ཆག་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ལ་ལོ་ཅིག་ ༢་ཌི་ཡང་ན་༣་ཌི་དཔེ་རིས་ཀྱི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་འཐོབ་ཚུགས།

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!