ཚད་ཐིག

Specifies the axes to be displayed in the chart.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Axes (Charts)


ཚད་ཐིག་སྦོམ།

ཨེགསི་ ཚད་ཐིག།

Displays the X axis as a line with subdivisions.

ཝའི་ཚད་ཐིག

ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་ ཝའི་ཚད་ཐིག་འདི་གྲལ་ཐིག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཛེཊི་ཚད་ཐིག

ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཛེཊི་ཚད་ཐིག་འདི་གྲལ་ཐིག་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། ཚད་ཐིག་འདི་ ༣-ཌི་དཔེ་རིས་ཚུ་ནང་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་བཏུབ།

གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཚད་ཐིག

ཁྱོད་ཀྱི་དཔེ་རིས་ནང་ལུ་ཚད་ཐིག་གཉིས་པ་འདི་འགན་སྤྲོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མངའ་ཁོངས་འདི་ལག་ལེན་འཐབ། གནད་སྡུད་གྲལ་ཐིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་ཚད་ཐིག་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་LibreOfficeའདི་གི་ རང་བཞིན་གྱིས་ཚད་ཐིག་དང་ཁ་ཡིག་དེ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱི་གཞི་སྒྲིག་འདི་ཚུ་ཤུལ་ལས་ཁ་བསྡམས་རུང་བཏུབ། གནད་སྡུད་གཅིག་ཡང་ ཚད་ཐིག་འདི་ལུ་འགན་སྤྲོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ཁྱོད་ཀྱིས་མངའ་ཁོངས་འདི་ཤུགས་ལྡན་བཟོ་བ་ཅིན་ གཞི་རིམ་ ཝའི་ཚད་ཐིག་དེ་ཚུ་གི་གནས་གོང་ཚུ་གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཝའི་ཚད་ཐིག་གི་དོན་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཨེགསི་ ཚད་ཐིག།

གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཨེགསི་ཚད་ཐིག་འདི་དཔེ་རིམ་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཝའི་ཚད་ཐིག

གལ་གནད་ཆུང་བའི་ ཝའི ཚད་ཐིག་ཅིག་དཔེ་རིས་ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཚད་ཐིག་གཙོ་བོ་དང་གལ་གནད་ཆུང་བའི་ཚད་ཐིག་གཉིས་ལུ་ཚད་འཇལ་སོ་སོ་སྦེ་ཡོད་རུང་བཏུབ། དཔེར་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨིནཅི་༢་ལུ་ ཚད་ཐིག་གཅིག་ཚད་འཇལ་བཏུབ་ཨིནམ་དང་གཞན་འདི་ ༡.༥་ ཨིནཅི་ལུ།


Please support us!