ལས་འགན་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ།...

གདམ། Edit - Chart Data (Charts)

རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་གུར་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་པར།

དཔེ་རིས་གནད་སྡུད།

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

གདམ། རྩ་སྒྲིག-གཏམ་རྒྱུད་-གནས་ས། ཨེབ་ལྡེ། (དཔེ་རིས་ཚུ།)

Choose Insert - Data Labels (Charts)

གདམ་ཁ་རྐྱབས།རྩ་སྒྲིག་འབད། - དོངས་པོའི་རྒྱུ་དོངས་ཚུ། - གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་ཚིགས།/གནད་སྡུད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག - གནད་སྡུད་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཚུ། ཨེབ་ལྡེ། (གནད་སྡུད་གྲལ་ཐིག་དང་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལུ།) (དཔེ་རིས་ཚུ།)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་གུར་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

Horizontal Grids

ངོས་དཔར།

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ - གནད་སྡུད་ཀྱི་ས་ཚིགས། ཌའི་ལོག(དཔེ་རིས་ཚུ)

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ། -གནད་སྡུད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག ཌའི་ལོག (དཔེ་རིས་ཚུ།)

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - དོངས་པོའི་རྒྱུ་དོངས་ཚུ། - གནད་སྡུད་ཀྱི་གྲལ་ཐིག། - གདམ་ཁ་ཚུ།ཨེབ་ལྡེ (དཔེ་རིས།)

Choose Format - Title (Charts)

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ སྒྲིག་འབད། - དོངས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ། - མགོ་མིང་། ཌེའི་ལོག(དཔེ་རིས་ཚུ།)

གདམ་ཁ་རྐྱབས།རྩ་སྒྲིག་འབད། - དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ། - མགོ་མིང་ ཌེའི་ལོག།(དཔེ་རིས་ཚུ།)

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - ཚད་ཐིག - ཝའི་ ཚད་ཐིག - ཆ་ཚད། ཨེབ་ལྡེ (དཔར་རིས།)

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - ཚད་ཐིག - ཝའི་ ཚད་ཐིག - ཆ་ཚད། ཨེབ་ལྡེ (དཔར་རིས།)

གདམ་ཁ་རྐྱབས། རྩ་སྒྲིག་འབད། - ཚད་ཐིག - ཝའི་ ཚད་ཐིག - ཆ་ཚད། ཨེབ་ལྡེ (དཔར་རིས།)

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

གདམ་ཁ་རྐྱབས།རྩ་སྒྲིག་འབད། - དཔེ་རིས་ཀྱི་གྱང་རྩིག - དཔེ་རིས། ཌེ་ལོག(དཔེ་རིས་ཚུ།)

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཕྲ་རིང་གུར་ ཨེབ་གཏང་འབད།

ངོས་དཔར།

དཔེ་རིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

ངོས་དཔར།

Horizontal Grids

ངོས་དཔར།

ཚད་ཐིག་འགྲལ་བཤད་ཚུ་སྟོན/སྦ་བཞག

ངོས་དཔར།

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!