ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་

ཐུན་མོང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ།

བཙུགས་

བཙུགས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་དང་དམིགས་བསལ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཁ་སྐོང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་མམ་གྱི་མདའ་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་།

ངོས་དཔར་

བཙུགས།

ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་

ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་ ལག་ཆས་ཚུ་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ནང་ཐིག་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་བཏུབ་ས་ནང་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་མམ་གྱི་མདའ་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་

Icon Insert Cells

ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

ཚད་འཛིན་ཚུ་

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

འབྲི་ཤོག་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

བརྗོད་དོན་གདམས་

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་བཟོ་རྣམ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

AutoFilter

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་རང་བཞིན་གྱིས་བཙག་བཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་འདོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གདམ་བཏུབ་སའི་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་པའི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

རང་བཞིན་ཚགས་མ།

ཚད་ལྡན་ཚགས་མ་

ཚགས་མའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ གཞི་སྒྲིག་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཚད་ལྡན་གྱི་ཚགས་མ།

མཐོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཚགས་མ་

མཐོ་རིམ་ཚགས་མ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

འགོ་བཙུགས་

ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་པའི་ལོཊི་ཐིག་ཁྲམ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུངག་ནི་དང་ ཐིག་ཁྲམ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཡུ་རོ་སྒྱུར་བྱེད་

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

ངེས་འཛིན་འབད་ནི་

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

དམིགས་འཚོལ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ འགྱུར་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་ སྙོམ་རྟགས་སེལ་ཚུགས་པའི་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

ངོས་དཔར་

སྡེ་ཚན།

སྡེ་ཚན་བཤུབ་ནི་།

སེལ་འཐུ་སྡེ་ཚན་བཤུབ་ཨིན། ནེསི་ཊེཌི་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཡོདཔ་པའི་གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ཀེར་ཐིག་ཚུ་ སྡེ་ཚན་ལས་རྩ་བསྐྲད་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

Icon

སྡེ་ཚན་བཤུབ་ནི།

Please support us!