ཚིག་ཡིག་གི་རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Icon Bold

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

Icon Italic

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

འོག་ཐིག

ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི་

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟཽང་བཞག་ཐངས་: 1

Applies single line spacing to the current paragraph. This is the default setting.

Icon Line spacing: 1

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་ :༡

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་: ༡.༥

Sets the line spacing to 1.5 lines.

Icon Line spacing: 1.5

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས:༡.༥

གྲལ་ཐིག་གི་བར་སྟོང་བཞག་ཐངས་: ༢

Sets the line spacing to two lines.

Icon Line spacing: 2

གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་:༢

གཡོན་ལུ་ཕྲང་

གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་གུ་ དོན་མཚམས་འདི་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Icon Align Left

གཡོན་ཕྲང་།

དབུས་སྒྲིག་

ཤོག་ལེབ་གུ་དོན་མཚམས་ཀཡི་ནང་དོན་ཚུ་དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Icon Centered

གཡས་ལུ་ཕྲང་

དོན་མཚམས་འདི་ གཡས་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ས་སྟོང་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Icon Align Right

གཡས་ཕྲང་།

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནི་

གཡས་དང་གཡོན་གྱི་ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ལུ་ དོན་མཚམས་འདི་ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Icon Justified

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

སྟེང་ཡིག་

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Icon Superscript

སྟེང་ཡིག

སྟེང་ཡིག་

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Icon Subscript

འོག་ཡིག

ཡིག་འབྲུ་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རྩ་སྒྲིག་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་འབདཝ་ཨིན།

Icon Character

ཡིག་འབྲུ།

དོན་མཚམས་

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Icon Paragraph

དོན་མཚམས།

ཨེ་ཤི་ཡན་སྐད་ཡིག་རྒྱབ་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

གཡོན་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་འདི་ཚུ་ གཡོག་བཀོལ་དོ།

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཕྱོགས།

མགོ་ལས་ གཤམ་ཚུན་ཚོད་ ཚིག་ཡིག་གཡོག་བཀོལ་དོ

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

མགོ་ལས་མཇུག་ཚུན་གྱི་ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས།

Please support us!