ཕྲ་རིང་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་

Formattingཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞི་རིམ་་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

མཐའ་མཚམས་ཚུ

Styles

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ ཡང་ན་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས།

ཁྱོད་ཀྱི་ སེ་མི་ཀོ་ལཱོན་ (;)་གིས་ སོ་སོ་འཕྱལ་ཡོད་པའི་ ཡིག་གཟུགས་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཏུབ། ཧེ་མའི་ཡིག་གཟུགས་འདི་ཚུ་ འཐོབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་LibreOffice འདི་གིས་ རྗེས་འཛིན་ནང་ མིང་བཏགས་ཡོད་མི་ རེ་རེ་བཞིན་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།

ཁྱོད་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ གདམ་ནི་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཚད་ཅིག་ ལག་ཐོག་ལས་ ཐོ་བཀོད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

རྒྱག་པ།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་འདི་ རྒྱག་པ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་མིང་ཚིག་འདི་ཧེ་མ་ལས་རང་རྒྱག་པ་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

རྒྱགས་པ།

ཨའི་ཊ་ལིཀ།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། འོད་རྟགས་འདི་མིང་ཚིག་ནང་ལུ་ཡོད་པ་ཅིན་ མིང་ཚིག་ཧྲིལ་བུམ་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ལུ་བཟོཝ་ཨིན། སེལ་འཐུ་དང་ཡང་ན་མིང་ཚིག་འདི་ ཧེ་མ་ལས་རང་ཨའི་ཊ་ལིཀ་ནང་ཡོད་པ་ཅིན་ རྩ་སྒྲིག་འདི་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ཡོད།

ངོས་དཔར།

ཨའི་ཊ་ལིཀ

འོག་ཐིག

Underlines or removes underlining from the selected text.

ངོས་དཔར།

འོག་ཐིག

ཡིག་གཟུགས་ཚོས་གཞི་

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ངོས་དཔར་

ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚོས་གཞི།

གཡོན་ལུ་ཕྲང་

ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་འདི་ གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡོན་ཕྲང་།

དབུས་ལུ་ཐད་སྙོམས་སྦེ་ཕྲང་

ཐད་སྙོམས་སྦེ་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གཡས་ལུ་ཕྲང་

ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

གཡས་ཕྲང་།

ལྟེམས་བཅོས་འབད་

ནང་ཐིག་གིནང་དོན་དེ་ཚུ་ ནང་ཐིག་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གཡོན་དང་གཡས་ལུ་ ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ལྟེམས་བཅོས་འབད་ནུག

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག : དངུལ་

འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ལུ་ སྔོན་སྒྲིག་དངུལ་རྩ་སྒྲིག་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

Currency Number Format Icon

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་:དངུལ།

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་: བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱ་ཆའི་རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

Icon

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་:བརྒྱ་ཆ།

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ : སྔོན་སྒྲིག་

སྔོན་སྒྲིག་ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འདི་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

Icon Standard Format

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་:ཚད་ལྡན།

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་: བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཁ་སྐོང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ནང་གི་ ཨང་འདི་ལུ་ བཅུ་ཚག་ས་གནས་གཅིག་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

Icon Add Decimal Place

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་:བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཁ་སྐོང་།

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་: བཅུ་ཚག་ས་གནས་བཏོན་གཏང་

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ ཨང་འདི་ལས་ བཅུ་ཚག་ས་གནས་གཅིག་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།

Icon Delete Decimal Place

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་: བཅུ་ཚག་ས་གནས་བཏོན་གཏང་།

འགོ་མཚམས་མར་ཕབ་འབད།

ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་འདི་གི་ གཡོན་འགོ་མཚམས་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་ འགོ་མཚམས་མར་ཕབ་ཀྱི་ ངོས་དཔར་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་ ཧེ་མའི་གནས་ས་ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།

ངོས་དཔར་ཚུ།

འགོ་མཚམས་ མར་ཕབབ་འབད།

ངོ་རྟགས་ ཡར་འཕར་འབད།

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

ངོས་དཔར།

འགོ་མཚམས་ ཡར་འཕར་འབད།

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

ཁྱོད་ཀྱི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སམ་ དངོས་པོ་ཅིག་གི་ མཐའ་མཚམས་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ མཐའ་མཚམས་ཀྱི་ངོས་དཔར་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

མཐའ་མཚམས་ཚུ

མཐའ་མཚམས་ཚུ།

རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི།

ཁྱོད་ཀྱི་དོན་མཚམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་གཞིའི་ཚོས་གཞི་ ཨེབ་གཏང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Background color

རྒྱབ་གཞིའི་ ཚོས་གཞི།

མགུ་ལུ་ཕྲང་

ནང་ཐིག་ནང་དོན་འདི་ ནང་ཐིག་གི་མགོའི་མཐའ་ལུ་ ཕྲངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

སྤྱི་ཏོག་ཕྲང་།

དབུས་ལུ་ཀེར་ཕྲང་སྦེ་ཕྲང་

ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་འདི་ཚུ་ ཀེར་པྲང་འབད་དབུས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

དབུས་ཀེར་ཕྲང་འབད་ཕྲང་།

མཇུག་ལུ་ཕྲང་

ནང་ཐིག་གི་ ནང་དོན་ཚུ་ ནང་ཐིག་གི་འོག་ལུ་ ཕྲང་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

མཇུག་ཕྲང་།

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་:ཚེས་གྲངས།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ ཚེས་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་:བསྒྱུར་གྲངས།

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་ལུ་ བསྒྱུར་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན།

ཁ་སྐོང་ཅན་གྱི་ངོས་པར་ཚུ།

སི་ཊི་ཨེལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོད་པ་ཅིན་ ཁ་སྐོང་ཅན་གྱི་ངོས་པར་གཉིས་ཀུ་མཐོང་ཚུགས།

གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག

left to right icon

ཚིག་ཡིག་འདི་གཡོན་ལས་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་བཙུགས་ཅི་

གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག

right to left icon

གོ་དཀའ་བའི་ཚིག་ཡིག་སྒྲིག་བཀོད་ཅིག་ནང་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིག་འདི་ གཡས་ལས་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་བཙུགས་ཅི་

Please support us!