ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་

ཚད་ལྡན་ ཕྲ་རིང་འདི་ LibreOffice གློག་རིམ་ཆ་མཉམ་ནང་འཐོབ་ཚུགས་

ཕྲ་རིང་རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ་

Formattingཕྲ་རིང་ནང་ལུ་ ལག་ཐོག་ལས་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞི་རིམ་་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་

ཐུན་མོང་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད་པའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ལག་ལེན་འཐབ།

མན་ངག་ཕྲ་རིང་

མན་ངག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་

པར་རིས་ཕྲ་རིང་།

In མཐའ་ཐིག་མཐོང་སྣང་མཐའ་ཐིག་ཕྲ་རིང་འདི་གིས་ འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ཞུན་དག་ལག་ཆས་ཚུ་ཡོད། ཁ་སྐོང་བརྡ་བཀོད་ཡོད་པའི་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་རྩ་བར་ཡོད་པའི་མདའ་རྟགས་འདི་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་

པར་ཕྲ་རིང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་པར་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ད་ ཡང་ན་ བཙུགསཔ་ད་ བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

The པར་རིས་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དངོས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལེབ་གྲངས་ནང་ལུ་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་དང་ཕྲང་སྒྲིག་བརྡ་བཀོད་གཉིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དངོས་པོའི་དོན་ལས་ཕྲ་རིང་།

ཚིག་ཡིག་གི་རྩ་སྒྲིག་ཕྲ་རིང་

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་

གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་གིས་ ད་ལྟོའི་ལེབ་གྲངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

བཙུགས་

བཙུགས་ ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་ ཚད་རིས་ཚུ་དང་དམིགས་བསལ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཁ་སྐོང་འབད་བཏུབ་ས་ལུ་ ངོས་དཔར་གྱི་ཤུལ་མམ་གྱི་མདའ་རྟགས་འདི་ཨེབ་གཏང་།

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!