འགོ་བཙུགས་

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose Sheet.


Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

བཙུགས།

Insert rows above or below the active cell. The number of rows inserted corresponds to the number of rows selected. If no row is selected, one row is inserted. The existing rows are moved downward.

ཀེར་ཐིག་ཚུ་

Inserts columns to the left or to the right of the active cell. The number of columns inserted corresponds to the number of columns selected. If no column is selected, one column is inserted. The existing columns are moved to the right.

Insert Page Break

ཁྱོད་ཀྱི་གནད་སྡུད་ཀྱིས་ཚུལ་ལྡན་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ལག་དེབ་གྲལ་ཐིག་ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་མཚམས་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤུགས་ལྡན་ནང་ཐིག་གི་་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཀེར་ཕྲང་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཡང་ན་ དེའི་ལྟག་ལུ་ ཐད་སྙོམས་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཚུ་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན།

Delete Cells

ནང་ཐིག་ ཀེར་ཐིག་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་རྩ་བ་ལས་རང་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། འོག་གི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་གཏངམ་མའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་གཡས་ལུ་ བར་སྟོང་བཀངམ་ཨིན། ཌའི་ལོག་འདི་ཤུལ་མ་འབོ་ཡོདཔ་ད་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་བཏོན་གཏང་ནི་གདམ་ཁ་འདི་གསོག་འཇོག་དང་ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད་ཡོདཔ་དེ་དྲན་དགོས།

Deletes the selected rows.

Deletes the selected columns.

Delete Page Break

ཁྱོད་ཀྱིས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ ལག་དེབ་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གདམ་ཨིན།

Insert Sheet

ཤོག་ཁྲམ་གསརཔ་གཅིག་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གདམ་ཁ་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་སྣོད་ལས་ཤོག་ཁྲམ་གསརཔ་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ཡོད་བཞིན་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གཅིག་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན།

Insert Sheet at End

Adds a new sheet at end of the spreadsheet document.

Insert Sheet from file

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

External Links

Inserts data from an HTML, Calc, CSV or Excel file into the current sheet as a link. The data must be located within a named range.

Delete Sheet

Deletes the current sheet or selected sheets.

Clear Cells

ཤུགས་ལྡན་ནང་ཐིག་ལས་ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ནང་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ལེ་ཤ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

Cycle Cell Reference Types

Cycles between absolute and relative addressing of cell reference in the formula.

Fill Cells

རང་བཞིན་གྱིས་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་དོན་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཀངམ་ཨིན།

Named Ranges and Expressions

ཁྱོད་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆའི་ དབྱེ་ཚན་སོ་སོར་ཚུ་མིང་བཏགས་བཅུགཔ་ཨིན། དབྱེ་ཚན་སོ་སོར་ཚུ་མིང་བཏགས་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འབད་དེ་ དམིགས་གསལ་བརྡ་དོན་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

Named Ranges and Expressions

ཁྱོད་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆའི་ དབྱེ་ཚན་སོ་སོར་ཚུ་མིང་བཏགས་བཅུགཔ་ཨིན། དབྱེ་ཚན་སོ་སོར་ཚུ་མིང་བཏགས་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་ཡིག་ཆ་ཚུ་བརྒྱུད་དེ་ འགྲུལ་བསྐྱོད་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་འབད་དེ་ དམིགས་གསལ་བརྡ་དོན་འཐོབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

Sheet Comment Menu

Opens a submenu with comments commands.

Rename Sheet

འ་ནི་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་ལུ་ མིང་སོ་སོར་གཅིག་འགན་སྤྲོད་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་གཅིག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Hide Sheet

Hides the sheet.

Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Navigate Menu

Opens a submenu to navigate between sheets.

Sheet Tab Color

Opens a color selector window where you can assign a color to the sheet tab.

Sheet Events

LibreOffice Calc specific sheet events. You can assign a macro to each sheet event.

Please support us!