འགོ་བཙུགས་

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

འཆར་བཤད་

Insert rows above or below the active cell.

ནང་དོན་ཚུ་བཏོན་གཏང་

Inserts columns to the left or to the right of the active cell.

Insert Page Break

ཁྱོད་ཀྱི་གནད་སྡུད་ཀྱིས་ཚུལ་ལྡན་སྦེ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་བརྡ་བཀོད་ཀྱིས་ལག་དེབ་གྲལ་ཐིག་ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་མཚམས་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤུགས་ལྡན་ནང་ཐིག་གི་་གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ཀེར་ཕྲང་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཡང་ན་ དེའི་ལྟག་ལུ་ ཐད་སྙོམས་ཤོག་ལེབ་མཚམས་ཚུ་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན།

ནང་ཐིག་ཚུ་བཏོན་གཏང་།

ནང་ཐིག་ ཀེར་ཐིག་དང་གྲལ་ཐིག་ཚུ་རྩ་བ་ལས་རང་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། འོག་གི་ནང་ཐིག་ཚུ་ཡང་ན་ བཏོན་གཏང་གཏངམ་མའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གི་གཡས་ལུ་ བར་སྟོང་བཀངམ་ཨིན། ཌའི་ལོག་འདི་ཤུལ་མ་འབོ་ཡོདཔ་ད་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་བཏོན་གཏང་ནི་གདམ་ཁ་འདི་གསོག་འཇོག་དང་ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད་ཡོདཔ་དེ་དྲན་དགོས།

Delete Page Break

ཁྱོད་ཀྱིས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ ལག་དེབ་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གདམ་ཨིན།

བཀང་

རང་བཞིན་གྱིས་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་དོན་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཀངམ་ཨིན།

ནང་ཐོན་ཚུ་བཏོན་གཏང་དོ།

ཤུགས་ལྡན་ནང་ཐིག་ལས་ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ནང་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ལེ་ཤ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

ནང་ཐིག་ཚུ་བཏོན་གཏང་

ཡིག་ཆ་འདི་ནང་ ཡང་ན་ ཡིག་ཆ་སོ་སོ་ཅིག་ནང་གི་ གནས་ཁོངས་གསརཔ་ཅིག་ནང་ལུ་ ལེབ་གྲངས་ཅིག་ སྤོ་བཤུད་ཡང་ན་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཨིན་

ལེབ་གྲངས་

ཧེ་མ་ལས་རང་ བརྡ་བཀོད་སྦ་དང་ བཅསཔ་སྦེ་ སྦ་ཡོད་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

ནང་ཐིག་ཚུ་བཏོན་གཏང་

འདྲི་དཔྱད་ངེས་དཔྱད་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ད་ལྟོའི་ཤོག་ཁྲམ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

Sheet Tab Color

Opens a window where you can assign a color to the sheet tab.

བཟུམ་སྦེ་སྲུངས་

D'oh! You found a bug (text/shared/01/06140500.xhp#assignaction not found).

Please support us!