གནད་སྡུད་

Use the Data menu commands to edit the data in the current sheet. You can define ranges, sort and filter the data, calculate results, outline data, and create a pivot table.

Sort

ཁྱོད་ཀྱིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་ཏེ་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་ཚུ་དབྱེ་སེལ་འབདཝ་ཨིན། LibreOffice གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

ཡར་འཛེགས་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ཚིག་ཡིག་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཀ་ཁའི་གོ་རིམ་དང་ (A-Z)་ ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཡར་འཛེགས་གོ་རིམ་ནང་ལུ་(0-9) དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

མར་འབབ་འདི་ དབྱེ་སེལ་འབད།

ཚིག་ཡིག་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཀ་ཁའང་གོ་རིམ་(Z-A)ནང་སྦེ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཨང་གི་ས་སྒོ་འདི་ཚུ་ ཨང་གྲངས་ཀྱི་མར་བབ་གོ་རིམ་ནང་ (9-0) སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།

AutoFilter

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་རང་བཞིན་གྱིས་བཙག་བཞིནམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དགོ་འདོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གདམ་བཏུབ་སའི་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་པའི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཚུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

More Filters

Shows commands to filter your data.

Define Range

ཁྱོད་རའི་ཤོག་ལེབ་ནང་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཚུ་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Select Range

གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་སྡུད་ - ངེས་འཛིན་ཁྱབ་ཚད་གི་འོག་ལུ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འདི་ སེལ་འཐུ་འབད།

ཁྱབ་ཚད་ཡང་སེལ་འབད།

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.

གཙོ་རིམ་ཐིག་ཁྲམ།

གནད་སྡུད་པཱའི་ལོཊི་གིས་ གནད་སྡུད་ཀྱི་དངུལ་བསྡོམས་སྦོམ་གཅིག་ལུ་བཅུད་དོན་བྱིནམ་ཨིན། དེ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ བཅུད་དོན་སོ་སོར་ཚུ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་པཱའི་ལོཊི་ཡང་བསྐྱར་བདེ་ཞིབ་འབད་བཏུབ་ཨིན།

Calculate

Commands to calculate formula cells.

Validity

ནང་ཐིག་ཡང་ན་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལུ་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་དོན་ལུ་གནད་སྡུད་འདི་ ག་ཅི་ནུས་ཅན་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Subtotals

ཁྱོད་ཀྱིས་ སེལ་འཐུ་འབད་བའི་ ཀེར་ཐིག་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཡན་ལག་བསྡོམས་ཚུ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། LibreOffice གིས་ ཁ་ཡིག་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ ཡན་ལག་བསྡོམས་དང་ཡོངས་བསྡོམས་གནས་གོང་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ རྩིས་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ SUM ལས་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། རྩིས་ལས་དེ་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ལས་འགན་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཨིན། LibreOffice གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ དེའི་ནང་ན་འོད་རྟགས་བཞགཔ་ད་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་མའང་ཁོངས་གཅིག་ རང་བཞིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Form

Data Entry Form is a tool to make table data entry easy in spreadsheets. With the Data Entry Form, you can enter, edit and delete records (or rows) of data and avoid horizontal scrolling when the table has many columns or when some columns are very wide.

Streams

Create live data streams for spreadsheets.

XML Source

Import XML data in a spreadsheet.

Multiple Operations

ནང་ཐིག་སོ་སོ་ཚུ་ལུ་ མན་ངག་གཅིག་པ་འཇུག་སྤྱོད་འབདཝ་ཨིན་རུང་ ཚད་བཟུང་གནས་གོང་ཚུ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པ་སོ་སོ་ཨིན།

Text to Columns

Opens the Text to Columns dialog, where you enter settings to expand the contents of selected cells to multiple cells.

Consolidate

ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་རང་དབང་གཅིག་གམ་དེ་བ་ལྷགཔ་ཚུ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ལག་ལེན་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གནད་སྡུད་མཉམ་མཐུད་དམ་ ཁྱབ་ཚད་གསརཔ་ཅིག་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

རང་བཞིན་མཐའ་ཐིག

ཁྱོད་ཀྱིས་ སྡེ་ཚན་ཚུ་ཨེབ་གཏང་རྐྱང་པ་གཅིག་གིས་ ནང་ན་བརྡིབ་ནི་དང་ རྒྱ་འཕར་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རའི་གནད་སྡུད་ཀྱི་མཐའ་ཐིག་འབྲི་སྟེ་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གཅིག་ཁར་སྡེ་ཚན་བཟོ།

Statistics

Use the data statistics in Calc to perform complex data analysis

Please support us!