LibreOffice ཀེལཀི་ གྲོགས་རམ་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ།

LibreOffice ཀེལཀི་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་ག་དེ་འབད་ནི་ཨིན་ན།

LibreOffice ཀེལཀི་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསླབ་སྟོན་

LibreOffice ཀེལཀི་ཁྱད་རྣམ་

དབྱེ་རིམ་གྱིས་སྦེ་ཡོད་མི་ལས་འགན་གྱི་ཐོ་ཡིག་

LibreOffice ནང་ལུ་དཔེ་རིས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་འདི

LibreOffice ཀེལཀི་དཀར་ཆག་དང་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ དེ་ལས་ལྡེ་མིག་ཚུ།

དཀར་ཆག་ཚུ་

ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ཚུ་

ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་མགྱོགས་ཐབས་ལྡེ་མིག་ཚུ་

Help about the Help

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

Please support us!