ཐིག་ཁྲམ་ (WebQuery)ནང་ ཕྱིའི་གནད་སྡུད་བཙུགས་དོ་

ཝེབ་ཤོག་ལེབ་འདྲི་དཔྱད་ (LibreOffice Calc) ནང་འདྲེན་ཚགས་མ་གི་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ ཨེཅ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆའི་ནང་ལས་ ཀེལཀི་ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་ནང་ལུ་ བཙུགས་བཏུབ།

ཀེལཀི་ ཡངན་ མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨེག་སིལ་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལས་ མིང་གིས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་ཅོག་འཐདཔ་ལགལེན་འཐབ་བཏུབ།

འོག་གི་བཙུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ འཐོབ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་:

ཌའི་ལོག་གི་ཐོག་ལས་ བཙུགས་ནི།

  1. ནང་དོན་གསརཔ་ཅིག་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ནང་ཐིག་ལུ་ ནང་ཐིག་འོད་རྟགས་ གཞི་སྒྲིག་འབད།

  2. Choose Sheet - External Links. This opens the External Data dialog.

  3. ཨེཅ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ ཡིག་ཆའི་ཡུ་ཨར་ཨེལ་བཙུགས་ ཡང་ན་ ཤོག་ཁྲམ་མིང་བཙུགས། དེ་རྫོགསཔ་ད་ལུ་ བཙུགས་ལུ་ཨེབས། ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་ཌའི་ལོག་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ ...ཨེབ་རྟ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  4. ཌའི་ལོག་གི་ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་སྦོམ་འདི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་དགོ་མནོ་མི་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ ཡངན་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  5. དེ་མ་ཚད་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱབ་ཚད་ ཡང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ ཨེན་ དཀར་ཆག་རེ་རེའི་ནང་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིནམ་འབད་ གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགས།

ནང་འདྲེན་ཚགས་མ་གིས་ འཕུར་ནི་ལུ་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལུ་མིང་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་འདི་ག་དེ་དྲག་དྲག་བདག་བཟུང་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚགས་མ་གིས་གཟུགས་བརྙན་གང་ཡང་མངོན་གསལ་མི་འབདཝ་ཨིན།

འགྲུལ་བསྐྱོདཔ་གིས་ བཙུགས་དོ།

  1. ཡིག་ཆ་གཉིས་ཁ་ཕྱེ་: LibreOffice ཕྱི་ཁའི་གནད་སྡུད་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན་པའི་(དམིགས་གཏད་ཡིག་ཆ་)ཀེལཀི་ཤོག་ཁྲམ་དང་ ཕྱི་ཁའི་གནད་སྡུད་འབྱུངམ་ཨིན་པའི་(འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་):

  2. དམིགས་གཏད་ཡིག་ཆ་ནང་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ཁ་ཕྱེ།

  3. འགྲུལ་བསྐྱོད་པའི་འོག་གི་ཀོ་ལོམ་བོ་སྒྲོམ་ནང་ འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་སེལ་འཐུ་འབད། འགྲུལ་བསྐྱོད་པ་གིས་ ད་འབདན་ ཁྱབ་ཚད་མིང་དང་གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ ཡང་ན་ འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་ནང་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན།

  4. In the Navigator select the Insert as link drag mode Icon.

  5. རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཕྱི་ཁའི་གནད་སྡུད་འདི་ འགྲུལ་བསྐྱོད་ནང་ལས་ དམིགས་གཏད་ཡིག་ཆ་ནང་འདྲུད།

ཁྱོད་ཀྱིས་ Web Page Query ཚགས་མ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྱུང་ཁུངས་ཡིག་ཆ་བཟུམ་སྦེ་ ཨེཅ་ཊི་ཨེམ་ཨེལ་ཡིག་ཆ་ཅིག་མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ "HTML_table1"ནང་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་འགྲུལ་བསྐྱོད་ནང་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་དང་ དེ་ལས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་མིང་གཉིས་ མིང་བཏགས་ཏེ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་མཐོང་འོང་:

ཕྱི་ཁའི་གནད་སྡུད་ རྩ་སྒྲིག་འབད་དོ།

Please support us!