ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ འོག་གི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ཚུ་ འཇུག་སྤྱོད་འབད་བཏུབ།

LibreOffice གཞི་རིམ་ ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལས་འགན་ཅིག་ངེས་འཛིན་འབད་དོ།

 1. Choose Tools - Macros - Edit Macros.

 2. You will now see the Basic IDE.

 3. In the Object Catalog window, double-click on the module where you want to store your macro.

 4. Enter the function code. In this example, we define a VOL(a; b; c) function that calculates the volume of a rectangular solid with side lengths a, b and c:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

ལས་འགན་འདི་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་དོ།

Macro ཌའི་ལོག་ནང་གི་ "Defining A Function Using LibreOffice Basic" གི་གོ་རིམ་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞུན་དག་ གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་ནུག སྔོན་སྒྲིག་འབདཝ་ལས་ མེ་ཀོརོ་ ས་སྒོ་ནང་ལས་ ངེ་གི་མེ་ཀོརོསི་ - ཚད་ལྡན་ - ཚད་གཞི་༡ ཚད་གཞི་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ཡི། ཚད་ལྡན་ དཔེ་མཛོད་འདི་ ཁྱོད་རའི་སྣོད་ཐོ་ནང་ ཉེ་གནས་སྦེ་གནསཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་འདི་ ཀེལཀི་ཡིག་ཆ་ཅིག་ལུ་ འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་:

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic.

 2. ནང་གི་ མེ་ཀོརོ་ནང་ལས་ ངེ་གི་མེ་ཀོརོསི་ - ཚད་ལྡན་ - ཚད་གཞི་ ༡ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཞུན་དག་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. གཞི་རིམ་-ཨའི་ཌི་ཨི་ནང་ལུ་ ཁྱོད་རའི་ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ འདི་འཛིན་པང་ལུ་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས།

 4. གཞི་རིམ་-ཨའི་ཌི་ཨི་ ཁ་སྡམས།

 5. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic .

 6. མེ་ཀོརོ་ནང་ལས་ ས་སྒོ་ནང་ལུ་ (ཀེལཀི་ཡིག་ཆའི་མིང་) - ཚད་ལྡན་ - ཚད་གཞི་༡ སེལ་འཐུ་འབད། ཞུན་དག་ གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 7. ཡིག་ཆའི་གཞི་རིམ་-ཨའི་ཌི་ཨི་ནང་ལུ་ འཛིན་པང་ནང་དོན་ཚུ་སྦྱར།

LibreOffice ཀེལཀི་ནང་ ལག་ལེན་པ་-ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་འགན་ཅིག་འཇུག་སྤྱོད་འབད་དོ།

Once you have defined the function VOL(a; b; c) in the Basic-IDE, you can apply it the same way as the built-in functions of LibreOffice Calc.

 1. Open a Calc document and enter numbers for the function parameters a, b and c in cells A1, B1, and C1.

 2. འོད་རྟགས་འདི་ ནང་ཐིག་གཞན་ཅིག་ནང་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཞིནམ་ལས་ འོག་གི་ཚུ་བཙུགས་:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. ལས་འགན་འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ནང་གྲུབ་འབྲས་མཐོང་ཚུགས།

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/formula_enter.xhp#formula_enter not found).

Please support us!