བསྒྱིར་བའི་ཚིག་ཡིག་

  1. ག་གི་ཚིག་ཡིག་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ བསྒྱིར་ནི་ཨིན་ན་ སེལ་འཐུ་འབད།

  2. རྩ་སྒྲིག་ - ནང་ཐིག་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། ཁྱོད་ཀྱིས་ རྩ་སྒྲིག་ནང་ཐིག་ཚུ་ ཌའི་ལོག་མཐོང་འོང་།

  3. ཕྲང་སྒྲིག་ མཆོང་ལྡེ་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

  4. ཚིག་ཡིག་ཁ་ཕྱོགས་ མངའ་ཁོངས་ནང་ ཚིག་ཡིག་བསྒྱིར་ནི་ཨིན་མི་སྔོན་ལྟའི་འཁོར་ལོ་ནང་ སེལ་འཐུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ། བཏུབ་ གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!