ཐིག་ཁྲམ་མཐོང་སྣང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དོ་

ཀེར་ཐིག་དང་གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་རྟག་བརྟན་སྦེ་སྦ་དགོ་པ་ཅིན་:

གིརིཌི་གྲལ་ཐིག་སྦ་ནི་ལུ་:

Please support us!