མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི་དང་མཉམ་བསྡོམས་མི་འབད་ནིའི་ནང་ཐིག་ཚུ་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ནང་ཐིག་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ དེ་ལས་འདི་ཚུ་ནང་ཐིག་རྐྱང་པ་ཅིག་ནང་ལུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད། འགལ་བ་སྦེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ཐིག་རྐྱང་པ་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ཐོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ ནང་ཐིག་སྦོམ་ཚུ་འབག་བཏུབ་ དེ་ལས་འདི་ལོག་སྟེ་ངོ་རྐྱང་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་བགོ་བཏུབ།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

When you copy cells into a target range containing merged cells, the target range gets unmerged first, then the copied cells are pasted in. If the copied cells are merged cells, they retain their merge state.


ནང་ཐིག་ཚུ་མཉམ་བསྡོམས་འབད་དོ་

  1. ཉེ་འདབས་ཀྱི་ནང་ཐིག་འདི་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།

  2. Choose Format - Merge Cells - Merge Cells. If you choose Format - Merge Cells - Merge and Center Cells, the cell content will be centered in the merged cell.

Splitting Cells

  1. འོད་རྟགས་འདི་ནང་ཐིག་ནང་ལུ་བཤག་ནིའི་དོན་ལས་བཞག

  2. Choose Format - Merge Cells - Split Cells.

གཞན་མི་ལེབ་གྲངས་ཚུ་གཞི་བསྟུན་འབད་དོ་

Please support us!