Applying Advanced Filters

  1. ལེབ་གྲངས་མངའ་ཁོངས་སྟོངམ་ནང་ལུ་ བཙགས་ནི་ཨིན་པའི་ལེབ་གྲངས་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་ཚུ་ འདྲ་བཤུས་རྐྱབས་ཞིནམ་ལས་ ཚགས་མའི་དོན་ལུ་ མགུ་ཡིག་འོག་གི་གྲལ་ཐིག་ཅིག་ནང་ཁྱད་ཚད་བཙུགས། གྲལ་ཐིག་ནང་ཐད་སྙོམས་སྦེ་བདེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་འདི་ ཨ་རྟག་ར་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨེ་ཨེན་ཌི་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་སྡོད་འོང་ དེ་ལས་ ཀེར་ཐིག་ཅིག་ནང་ ཀེར་ཕྲང་སྦེ་བདེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་འདི་ ཨ་རྟག་ར་གཏན་ཚིགས་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཨོ་ཨར་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་དེ་སྡོད་འོང་།

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

དྲན་ཐོའི་ཨང་གྲངས་ལེ་ཤ་གི་སྒོ་ལས་ ཤོག་ཁྲམ་ཅིག་མངོན་གསལ་འབད། ང་བཅས་ཀྱིས་བཅོས་མའི་ འོང་འབབ་བསྡོམས་ ཡིག་ཆ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ དེ་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཡིག་ཆ་གཞན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། ཡིག་ཆ་འདི་ལུ་འོག་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ཡོད་:

A

B

C

D

E

1

ཟླ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་འབྲེལ།

དལ་ཉམས།

ཆ་ཚང་།

2

སྤྱི་ཟླ་དང་པ།

125600

200500

240000

170000

3

སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པ།

160000

180300

362000

220000

4

སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པ།

170000

དེ་ལས་གཞན་ཡང་་་་་


དཔེར་ན་ གྲལ་ཐིག་༡ གྲལ་ཐིག་༢༠ ལུ་གྲལ་ཐིག་མགོ་ཡིག་(ས་སྒོའི་མིང་)དང་བཅས་འདྲ་བཤུས་རྐྱབས། ཨོ་ཨར་དང་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཚགས་མ་གནས་སྟངས་ཚུ་ གྲལ་ཐིག་ ༢༡ དང་ ༢༢ ལ་སོགས་པ་ནང་ བཙུགས།

A

B

C

D

E

20

ཟླ།

ཚད་ལྡན།

ཚོང་འབྲེལ།

དལ་ཉམས།

ཆ་ཚང་།

21

སྤྱི་ཟླ་དང་པ།

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

Please support us!