སྦེ་ཡང་བསྐྱར་འབད་དོ་

ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་ནང་ལུ་ གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ་

ཁྱོད་ལུ་ སྣ་མང་ཤོག་ལེབ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཚུགས་པའི་ལེབ་གྲངས་སྦོམ་ཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ལེབ་རེ་རའི་གུ་ གྲལ་ཐིག་ ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་འབད་ཚུགས།

As an example, If you want to print the top two rows of the sheet as well as the first column (A) on all pages, do the following:

 1. རྩ་སྒྲིག་ - དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ - ཞུན་དག་ གདམ་ཁ་རྐྱབས། དཔར་བསྐྲུན་ཁྱབ་ཚད་ ཞུན་དག་འབད་ཌའི་ལོག་འབྱུངམ་ཨིན།

 2. མངའ་ཁོངས་འདི་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ ངོས་པར་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

  ཌའི་ལོག་བསྐུམ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལེབ་གྲངས་ལེ་ཤ་ཅིག་ར་མཐོང་ཚུགས།

 3. གྲལ་ཐིག་དང་པམ་གཉིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཞིནམ་ལས་ དཔེ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ ཨེ་༡ གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ཨེ་༢ ཁ་ཐུག་ལུ་འདྲུད།

  བསྐུམས་ཡོད་པའི་ཌའི་ལོག་ནང་ $༡ མཐོང་འོང་། གྲལ་ཐིག་ ༡པ་དང་ ༢པ་ཚུ་ད་ལས་ཕར་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གྲལ་ཐིག་ཨིན།

 4. མངའ་ཁོངས་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གཡས་ཀྱི་ངོས་པར་གུ་ ཨེབ་གཏང་འབད། ཌའི་ལོག་འདི་ལོག་གསོག་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།

 5. ཀེར་ཐིག་ ཨེ་འདི་ཡང་བསྐྱར་འབད་དགོ་མནོ་བ་ཅིན་ མངའ་ཁོངས་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཡས་ཀྱི་ངོས་པར་གུ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 6. ཀེར་ཐིག་ ཨེ་ གུ་ཨེབ་གཏང་འབད་(ཀེར་ཐིག་མགོ་ཡིག་ནང་མེན་)།

 7. མངའ་ཁོངས་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གཡས་ཀྱི་ངོས་པར་གུ་ལོག་ ཨེབ་གཏང་འབད།

note

Rows to repeat are rows from the sheet. You can define headers and footers to be printed on each print page independently of this in Format - Page Style.


Please support us!